277 zoekresultaten

Duurzame visserij

Het thema Duurzame visserij heeft betrekking op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken verduurzamen en die de Waddenbodem beschermen. Subsidieaanvragen dien te vallen binnen één van de vier themalijnen.

Duurzame recreatie en toerisme

Het thema Duurzame recreatie en toerisme is bedoeld voor projecten die de toeristische sector verduurzamen en de leefbaarheid van het Waddengebied versterken. Daarbij richt het Waddenfonds zich op drie themalijnen. Onderstaand worden deze kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 34.

Duurzame landbouw

Het thema Duurzame landbouw is er voor projecten die innoveren op het gebied van vergroening van de agrarische sector. Het Waddenfonds hanteert daarvoor drie themalijnen.

Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en uit ondersteunende diensten zoals controlling en secretariaat.

Bezwarencommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke commissie, die het bestuur adviseert bij een  beslissing op een bezwaarschrift of een klacht. Voorafgaand aan de formele procedure proberen we waar mogelijk eerst via minnelijke weg met u tot een oplossing te komen. Als belanghebbende kunt u een bezwaarschrift indienen als u het oneens bent met een besluit van […]

Bestuur

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie per provincie. Drie leden uit het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur. Dat zijn in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het […]

Water, bodem, licht en geluid

Met dit thema wil het Waddenfonds de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid tegengaan of de kwaliteit van water en bodem verbeteren. Projecten moeten passen binnen vier themalijnen, waarvan u hieronder een korte samenvatting kunt lezen. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in ons Uitvoeringsprogramma 2021-2027  vanaf pagina 29. 

Duurzame energie

Het thema Verduurzaming energiehuishouding is er voor projecten die de infrastructuur en productie van duurzame energie verbeteren en leiden tot innovaties in de energiebesparing.  Projecten die in aanmerking komen voor subsidie dienen binnen één van de vijf themalijnen te vallen.

Natuur

Voor het thema Natuur investeert het Waddenfonds in projecten die de ecologie in het Waddengebied herstellen en versterken. Voor dit doel richten we ons binnen het thema Natuur op vier themalijnen.