Duurzame energie

Het thema ‘Verduurzaming energiehuishouding’ is bedoeld voor projecten die de infrastructuur en productie van duurzame energie verbeteren en leiden tot innovaties in de energiebesparing. 

Onderstaand wordt de vijf themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 38.

Ontwikkelen en/of opschalen van technieken voor de productie van groene waterstof Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • het ontwikkelen en/of opschalen van technieken voor het produceren van groene waterstof;
 • het benutten van groene waterstof voor het verder en versneld vergroenen van de industrie in de Waddenhavens en het zware vracht- en binnenscheepvaartverkeer in het Waddengebied.
Optimaal afstemmen van vraag en aanbod van energie (groen gas, elektriciteit en warmte) Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • investeringen in (innovatieve) installaties (voor bijvoorbeeld bio/groen gas, collectieve warmtenetten/warmtepompen) en voor opslag van duurzame energie;
 • investeringen in smart grids;
 • landschappelijke inpassing en/of versterking van cultuurhistorische/landschappelijke waarden met nieuwbouw t.b.v. het verduurzamen van de energievoorziening.
Stimuleren ontwikkeling en opschalen van technieken voor de productie van elektriciteit uit wateren/of de integratie van dergelijke technieken met versterking van dijken Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • pilots gericht op opschaling van technieken tot TRL fase 9 van blue energy, getijde-energie, golfslagenergie en/of die tevens groene waterstof produceren;
 • pilots gericht op integratie en/of combinatie van productie van elektriciteit uit water met versterking van dijken.
Verduurzamen energievoorziening i.c.m. energiebesparing bestaande woningbouw in karakteristieke kernen Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • investeringen in innovatieve installaties (voor bijvoorbeeld bio/groen gas, collectieve warmtenetten/warmtepompen en voor opslag van duurzame energie);
 • landschappelijke inpassing en/of versterking van cultuurhistorische waarden van nieuwe bebouwing die nodig is voor duurzame energie installaties.
Stimuleren duurzame energiemaatregelen in de economische sectoren van het Waddengebied Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • investeringen in innovatieve installaties (voor bijvoorbeeld bio/groen gas, collectieve warmtenetten/warmtepompen en voor opslag van duurzame energie;
 • landschappelijke inpassing en/of versterking van cultuurhistorische waarden met nieuwbouw t.b.v. het verduurzamen van de energievoorziening;
 • investeringen in pilots voor smart grids.