Verduurzaming energiehuishouding

Het thema ‘Verduurzaming energiehuishouding’ is bedoeld voor projecten die de infrastructuur en productie van duurzame energie moeten verbeteren, in het bijzonder voor energie uit water.

Hernieuwbare energiebronnen en optimalisering afstemming vraag- en aanbod van energie in het Waddengebied Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Het ontwikkelen/toepassen van hernieuwbare energiebronnen, mobiele energievoorziening en het stimuleren van energiebesparingsmaat¬regelen in maatschappelijke sectoren en met name in de recreatieve/toeristische sector, die passen bij het landschappelijk karakter en de schaal van het omliggende gebied. Daarbij gaat het om pilots voor hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van groene alternatieve brandstoffen (van bijvoorbeeld LNG, CNG, biofuels en waterstof) en/of de ontwikkeling van een daarmee verbonden kleinschalige regionale biomassaketen, voor zover deze geen betrekking hebben op themalijn 5.2 (Energie uit water). Waddenfondsinzet is additioneel op onderdelen van de (coöperatieve) energiebesparingsprogramma’s van EU, rijksoverheid en provincies.
  • Het optimaal afstemmen van vraag en aanbod (inclusief mogelijkheden voor opslag van energie en het produceren van groene alternatieve brandstoffen) van energie door dorpen/dorpscoöperaties in combinatie met activiteiten die bijdragen aan behoud en/of versterking van de kernkwaliteiten.
Energie uit water: blue energy, getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Projecten gericht op toepassing van blue energy, getijdenenergie, golfslagenergie en eiwitten uit (zilte) aquatische biomassa en de integratie van duurzame energietechnieken met aanpassingen van dijken.