Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens moet de ecologische impact van havens verkleinen en de industriële en logistieke activiteiten verduurzamen. Voor dit doel richten we ons op drie themalijnen.

Onderstaand worden de drie themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 46.

1. Werelderfgoedwaardige havens Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Initiatieven gericht op het verder verduurzamen van het havenbedrijf aanvullend op de milieumaatregelen van de EcoPort-certificering. Het gaat om initiatieven die zich richten op versterking van Wadden-gerelateerde natuurwaarden (biodiversiteit) in de havens en op schone brandstoffen en schone technologie voor de productie daarvan voor het havengebonden transport, waardoor de overgang naar een “low carbon en een zero carbon economie versneld wordt.
2. Verduurzaming logistieke en industriële processen Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Pilots gericht op verduurzaming van logistieke en industriële processen in de havens die daarbij perspectief bieden op de afname van de belasting van de ecologische draagkracht van de Waddenzee en of toename van de biodiversiteit in de havens.
3. Nuttig hergebruik bagger/slib, CO2, en (afval)stoffen Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Initiatieven gericht op uitrol of ontwikkeling van businesscases ten aanzien van nuttig hergebruik van havenspecifieke (afval)stoffen of stromen daarvan.