Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens moet de ecologische impact van havens verkleinen en de industriële en logistieke activiteiten verduurzamen.

Het thema Duurzame Waddenhavens heeft twee themalijnen:

  1. Werelderfgoedwaardige havens (‘Unesco’-havens);
  2. Verduurzaming logistieke en industriële processen (nieuwe technologie/toepassing groene grondstoffen/reststromen, biobased economy) die leidt tot vermindering van de belasting van de ecologie van de Waddenzee.

Onderstaand worden de twee themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze twee themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 23 en 24.

Werelderfgoedwaardige havens Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Maatregelen die bijdragen aan het (verder) verduurzamen van het havenbedrijf aanvullend op de milieumaatregelen van de EcoPort certificering waarbij wordt ingezet op versterking van Waddengerelateerde natuurwaarden in de havens en op schone brandstoffen en schone technologie voor de productie daarvan voor het havengebonden transport, gericht op het versnellen van de overgang naar een “low carbon en een zero carbon economie”.
Verduurzaming logistieke en industriële processen Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Pilots gericht op verduurzaming van logistieke en industriële processen in de Waddenhavens die tevens perspectief bieden op afname van de belasting van de ecologie van de Waddenzee (hergebruik grondstoffen, afname emissies) en/of op toename van de biodiversiteit in de havens.