Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens richt zich op het verkleinen van de ecologische impact van havens op de Waddenzee, op realisatie van meer – voor het Waddengebied kenmerkende – natuur in de havens en op het verduurzamen van de industriële en logistieke activiteiten.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving bij hoofdstuk 4.6 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Gespecificeerde doelen van het thema Duurzame Waddenhavens Pijl

Gespecificeerde doelen

  • Reduceren emissies NOx, CO2, So2, fijnstof, geluid en licht en reduceren warmtelozingen naar water en lucht;
  • Stimuleren nuttig hergebruik afvalstoffen en beperken grondstofgebruik;
  • Meer voor het Waddengebied kenmerkende natuur in de havens, ook voor de kleinere havens Met biodiversiteit wordt hier bedoeld onderwaternatuur maar ook bijvoorbeeld stroken op industrieterreinen (haven) of tijdelijke natuur op braakliggend terrein;
  • Verminderen belasting natuur Waddenzee vanuit de havens en havengebonden activiteiten;
  • Bij fysieke ruimtelijke uitbreiding uitvoering op een wijze die een plus oplevert voor de natuur (building with nature);
  • Verduurzaming logistieke en industriële processen/industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen, (rest)stromen nuttig toepassen);
  • Vergroenen en verduurzamen mobiliteit vanuit de havens en op de Waddenzee op basis van groene brandstoffen en voortstuwingstechnieken.