Over ons

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat doen we met financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied, die bijdragen aan het realiseren van onze (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project. Daarbij zien we graag dat partijen met elkaar samenwerken.

Subsidieaanvragen kunnen niet continu worden ingediend. Het Waddenfonds hanteert acht thema’s, die voor bepaalde perioden worden opengesteld. Daarnaast is er voor kleinschalige projecten het Budget Lokale Innovaties. In een zogenaamd openstellingsbesluit wordt aangegeven aan welke criteria een project moet voldoen en in welke periode een aanvraag kan worden ingediend. Een openstellingsbesluit wordt bekend gemaakt op deze website.

Waddenfonds

Oprichting Pijl

Het Waddenfonds is in 2007 door de rijksoverheid opgericht voor een periode van twintig jaar. Tijdens deze periode komt er ruim 600 miljoen beschikbaar. Elk jaar wordt een deel van dit budget verstrekt voor de ecologische en economische versterking van het Waddengebied.

Sinds 2012 valt het fonds onder de verantwoordelijkheid van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Deze drie Waddenprovincies bepalen samen in welke projecten het Waddenfonds investeert.

Hoofddoelen Pijl

De Waddenzee is internationaal erkend als een zeer waardevol natuurgebied en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Als ondiep getijdegebied tussen de Waddeneilanden en de vaste kust is het een kraamkamer en pleisterplaats voor miljoenen vogels, vissen en zoogdieren. Ook landschappelijk worden de Waddenzee, de Waddeneilanden en de kust beschouwd als een uniek gebied.

Het ecosysteem is kwetsbaar en de natuurwaarden in het Waddengebied staan onder druk. Dat geldt ook voor de economische vitaliteit van het Waddengebied. Daarom worden de middelen van het Waddenfonds ingezet om zowel de ecologie als de economie duurzaam en significant een kwaliteitsimpuls te geven.

In 2007 zijn vier hoofddoelen geformuleerd, die richting geven bij de besteding van het geld. Deze hoofddoelen zijn:

  1. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
  2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de  Waddenzee;
  3. Een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied;
  4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.