Duurzame agrarische sector

Het thema Duurzame agrarische sector is voor projecten die innoveren op het gebied van duurzame landbouw. In het bijzonder met betrekking tot verzilting en het slim omgaan met zoet water.

Het thema Duurzame agrarische sector heeft drie themalijnen:

  1. Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten;
  2. Slim omgaan met zoet water;
  3. Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen.

Onderstaand worden de drie themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 27 t/m 29.

Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Pilots gericht op inpassing van zouttolerante gewassen en/of zilte teelten in de agrarische bedrijfsvoering in het Waddengebied;
  • Innovatieve pilots gericht op versnelde marktintroductie van zouttolerante soorten en rassen of zilte teelten in/vanuit het Waddengebied;
  • Pilots gericht op een zorgvuldig bodembeheer (wisselteelten, bodemvruchtbaarheid kleibodems) gerelateerd aan de verziltingsproblematiek in het Waddengebied.
Slim omgaan met zoet water Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Het treffen van innovatieve maatregelen voor het efficiĆ«nter omgaan met zoet water gericht op het anticiperen op veranderingen in seizoenomstandigheden en zeespiegelstijging. Initiatieven die in het gehele Waddengebied effect sorteren of toepasbaar zijn (meerdere agrarische ondernemers, bij voorkeur in elke Waddenprovincie) hebben de voorkeur. Evenzo is betrokkenheid van waterschappen in het initiatief een pre. Het Waddenfonds heeft reeds diverse projecten in deze themalijn ondersteund. Projecten dienen aantoonbaar een vervolg te zijn op uitgevoerde of lopende projecten.
Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Maatregelen die bijdragen aan het beter benutten van stromen van (rest)stoffen en energie in de primaire agrarische sector eventueel in samenhang met andere relevante reststromen. De voorkeur gaat uit naar projecten waarbij (rest)producten uit de Waddenzee knelpunten in de agrarische sector verminderen en emissie van mest-, ammoniak- of nutriĆ«nten uit de agrarische sector wordt verkleind zodat deze de Waddenzee niet belasten. Pilots waarbij (rest)stromen economisch rendabel en duurzaam worden omgezet in biobased energie.