Duurzame landbouw

Het thema Duurzame landbouw is er voor projecten die innoveren op het gebied van vergroening van de agrarische sector. Het Waddenfonds hanteert daarvoor drie themalijnen.

Onderstaand worden de drie themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 49.

1. Klimaatbestendige landbouw Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • initiatieven gericht op inpassing van zouttolerante gewassen en/of zilte teelten in de agrarische bedrijfsvoering in het Waddengebied;
  • initiatieven gericht op verdere uitrol/opschaling van zorgvuldig bodembeheer gerelateerd aan de verziltingsproblematiek in het Waddengebied. Voor voldoende zoet water dient het daarbij te gaan om een aantoonbaar vervolg op uitgevoerde of lopende projecten.
2. Extensivering landbouw op de eilanden Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Initiatieven gericht op extensivering en verlagen van de depositie, bijvoorbeeld door het verbreden van het economisch verdienmodel van de landbouw.
3. Kringlooplandbouw Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Initiatieven die bijdragen aan het beter benutten van stromen van rest(stromen) in de primaire agrarische sector eventueel in samenhang met andere relevante reststromen.