Water, bodem, licht en geluid

Met dit thema wil het Waddenfonds de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid tegengaan of de kwaliteit van water en bodem van de Waddenzee verbeteren.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 4.3 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Gespecificeerde doelen thema Water, bodem, licht en geluid Pijl

Gespecificeerde doelen

  • Verbeteren waterkwaliteit door reductie en voorkomen van verontreinigingen in de Waddenzee;
  • Minder en anders baggeren (met inzet van nieuwe technieken);
  • Meer licht en zuurstof in waterkolom en op bodem (door verminderen en/of voorkomen negatieve effecten baggeren en andere vormen van bodemverstoring);
  • Voorkomen en vermindering negatieve effecten zandsuppleties;
  • Ontwikkelen en toepassen van nieuwe nuttige toepassingen van slib en bagger;
  • Verminderen verstoring licht, geluid en rust van diverse bronnen in het Waddengebied;
  • Slim benutten en het vasthouden van zoet water.