Water, bodem, licht en geluid

Met dit thema wil het Waddenfonds de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid tegengaan of de kwaliteit van water en bodem verbeteren. Projecten moeten passen binnen vier themalijnen, waarvan u hieronder een korte samenvatting kunt lezen.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in ons Uitvoeringsprogramma 2021-2027  vanaf pagina 29. 

1. Verontreiniging door cumulatie Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • pilots of activiteiten die (substantieel) bijdragen aan vermindering of voorkomen van plastic in de Waddenzee (voorkomen);
 • projecten waarbinnen een substantiële hoeveelheid plastic uit de Waddenzee wordt gehaald (opruimen);
 • pilots gericht op het voorkomen van afval aan boord van gebruikers van de Waddenzee.
2. Verminderen en/of voorkomen negatieve effecten baggeren en zandsuppleties en andere vormen van bodemverstoring Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • pilots of activiteiten die bijdragen aan meer licht en/of zuurstof in de waterkolom in de Waddenzee door minder bodemverstoring en/of minder slib en suspensie;
 • pilots gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water;
 • projecten die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen;
 • pilots waarbinnen nieuwe nuttige toepassingen van slib worden ontwikkeld;
 • pilots uitvoeren met buitendijkse slibinvang (in combinatie met cyclisch kwelderbeheer) en binnendijkse invang;
 • activiteiten gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren en het verspreiden van bagger op de natuurwaarden en de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water;
 • pilots en projecten die ertoe leiden dat zandsuppleties slimmer worden uitgevoerd (zonder negatieve effecten op de natuurkwaliteit) of dat alternatieven worden ontwikkeld voor zandsuppletie die geen negatieve impact hebben op de natuur van de Waddenzee.
3. Licht en geluid Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • projecten die ertoe bijdragen dat verstoring door geluid en/of licht van diverse bronnen in het Waddengebied afneemt.
4. Zoet water Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • pilots die gericht zijn op de zelfvoorzienendheid in zoetwaterbehoefte met uitzondering van de landbouw.