Water, bodem, licht en geluid

Dit thema is bedoeld voor projecten die de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid moeten tegengaan of de kwaliteit van water en bodem moeten verbeteren.

Het Werelderfgoed Waddenzee is een uniek en kwetsbaar gebied. Het gebied heeft specifieke kwaliteiten (kernkwaliteiten) en natuurwaarden die behouden of verbeterd moeten worden. Een aantal activiteiten in het Waddengebied en externe invloeden hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit, de opbouw en het functioneren van het voedselweb, het areaal biobouwers, de klimaatbestendigheid en de functie van de Waddenzee in internationale ecologische verbanden. Dit thema geeft invulling aan hoofddoel B van het Waddenfonds: verminderen en wegnemen externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.

Onderstaand wordt de themalijn kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in ons Uitvoeringsprogramma 2017-2026  op pagina 15 t/m 17.

Subsidiabele activiteiten

  • Pilots of activiteiten die bijdragen aan meer licht en /of zuurstof in de waterkolom in de Waddenzee door minder bodemverstoring en/of minder slib en suspensie;
  • Pilots of activiteiten die bijdragen aan vermindering van systeemvreemde stoffen (plastic, chemisch, stikstof en voorkomen/terugdringen van exoten) in de Waddenzee;
  • Activiteiten die de kans op of de impact van scheepsrampen verminderen;
  • Projecten die condities scheppen voor instandhouding en /of vergroten van het areaal litoraal (wadplaten, kwelders) bij gemiddelde zeespiegelstijging;
  • Activiteiten gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water;
  • Maatregelen die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen. Het moet daarbij gaan om additionele maatregelen ten opzichte van maatregelen waarvoor overheden reeds verantwoordelijk zijn;
  • Maatregelen die bijdragen aan vermindering van de effecten van menselijk gebruik, de gecombineerde effecten van klimaatverandering en bodemdaling en het behoud en vergroten van rust op Wadplaten. In het bijzonder op de vijf toplocaties gelegen nabij de eilanden.
  • Maatregelen voor nieuwe binnendijkse invanglocaties voor mosselzaad.
  • Projecten die ertoe bijdragen dat verstoring door geluid en/of licht van diverse bronnen op en rond de Waddenzee afneemt.
  • Maatregelen en/of nieuwe technieken gericht op het voorkomen van afval aan boord van gebruikers van de Waddenzee.