Bezwarencommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke commissie, die het bestuur adviseert bij een  beslissing op een bezwaarschrift of een klacht. Voorafgaand aan de formele procedure proberen we waar mogelijk eerst via minnelijke weg met u tot een oplossing te komen.

Als belanghebbende kunt u een bezwaarschrift indienen als u het oneens bent met een besluit van het dagelijks bestuur, bijvoorbeeld bij een afwijzing van uw subsidieaanvraag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Die termijn begint op de dag na bekendmaking van het besluit.

Daarnaast kan een ieder een klacht indienen over de wijze waarop het Waddenfonds zich jegens hem of haar heeft gedragen.

Zowel bezwaarschriften als klachten stuurt u per post naar:

Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Ruiterskwartier 121a
8911 BS Leeuwarden

Of digitaal naar info@waddenfonds.nl

Het bezwaarschrift bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  • Naam en adres indiener;
  • Dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar;
  • Handtekening van de indiener.

Bij rechtspersonen dient u na te gaan wie namens de rechtspersoon bevoegd is/zijn een bezwaarschrift in te dienen.