Natuur

Voor het thema Natuur investeert het Waddenfonds in projecten die de ecologie in het Waddengebied herstellen en versterken. Voor dit doel richten we ons binnen het thema Natuur op vier themalijnen.

Onderstaand worden de vier themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 17.

1. Meer ruimte voor natuurlijke processen, versterken van de Waddenzee, versterken randen van het wad Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • het aanleggen en verbeteren van habitats (zoals hoogwatervluchtplaatsen/kwelders) en/of het versterken van de voedselbeschikbaarheid en het verbeteren van milieuomstandigheden voor wad-, duin- en kustvogels en residente vissen om te foerageren, te migreren en te rusten en te broeden/paaien;
 • maatregelen om de natuur te verbeteren in voor visserij gesloten gebieden;
 • aanleg van brakwatergebieden of kwelderachtige habitats binnendijks;
 • maatregelen die leiden tot verwijdering van slib uit de Eems-Dollard (mits ze voortborduren op lopende projecten of geheel nieuwe projecten), bij voorkeur in combinatie met maatregelen die de natuurwaarde van de Waddenzee of het aangrenzende kustgebied versterken;
 • de realisering van geleidelijke zoet-zoutovergangen op de genoemde locaties met, waar relevant als onderdeel daarvan, aanleg van (binnendijkse) brakwatergebieden en/of de realisering van vogeleilanden of hoogwatervluchtplaatsen voor visetende vogels in samenhang hiermee;
 • maatregelen die invulling geven aan meer dynamiek in het kustbeheer op de eilanden (bijvoorbeeld via stuifdijken/duinen, kerven in de dijk of ‘washovers’);
 • met pilots testen of de natuurlijke sedimentatie en de dynamiek van de Waddenzee te versterken is.
2. Versterken en verbeteren onderwaternatuur Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • maatregelen ter vergroting van het areaal biobouwers (bijvoorbeeld ongestoorde natuurlijke mosselbanken, oesters en zeegrasvelden);
 • maatregelen die het bodemleven verbeteren door de aanleg/ontwikkeling van ruwe bodemstructuren (mits aangetoond dat die geen negatieve ecologische effecten hebben).
3. Versterken swimway voor vissen en flyway voor vogels Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • het aanleggen en verbeteren van habitats (zoals hoogwatervluchtplaatsen/kwelders) en/of het versterken van de voedselbeschikbaarheid en het verbeteren van milieuomstandigheden voor trekvogels en trekvissen om te foerageren, te migreren en te rusten en te broeden/paaien;
 • fysieke maatregelen die leiden tot de aanleg van nieuwe hotspots of tot een betere functievervulling als hotspot voor swimway- en flyway populaties;
 • de realisering van geleidelijke zoet-zoutovergangen op de genoemde locaties met waar relevant als onderdeel daarvan realisatie van (binnendijkse) brakwatergebieden en/of in samenhang hiermee de realisering van vogeleilanden of hoogwatervluchtplaatsen voor visetende vogels.
4. Vergroten biodiversiteit kustgebied en op de Waddeneilanden Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • projecten die bijdragen aan vergroting van de betekenis van de kenmerkende natuurwaarden van het kustgebied, opdat het besef van de specifieke kenmerken en kwetsbaarheden bijdraagt aan het zorgvuldig gebruik en beheer ervan;
 • activiteiten die bijdragen aan versterking van natuurwaarden in het kustgebied.