Natuur

Voor het thema Natuur investeert het Waddenfonds in projecten die de ecologie in het Waddengebied herstellen en versterken. Voor dit doel richten we ons binnen het thema Natuur op vier themalijnen.

Onderstaand worden de vier themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijnen in hoofdstuk 4.1 van het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van het Waddenfonds.

1. Meer ruimte voor natuurlijke processen, versterken van de Waddenzee en de randen van het wad Pijl

 Gespecificeerde doelen

 • Versterken van de ecologische functies van de Waddenzee als de kinder- en kraamkamer, voedselbron, rustgebied, broed- en leefgebied functies en als schakel in de trekroutes van vogels en vissen;
 • Versterken habitatdiversiteit: streven naar een kwalitatief goede mix van habitattypes van voldoende omvang en dichtheid en niet te ver van elkaar verwijderd;
 • Versterken van de Waddenzee door realiseren van meer wadachtige milieus en brakwatergebieden binnendijks en door het versterken van de relaties met de Noordzeekustzone, het Deense en het Duitse Wad;
 • Meer geleidelijke zoet-zout overgangen;
 • Behoud en versterking van de natuurlijke sedimentatieprocessen en stromingspatronen;
 • Verbetering natuur Eems-Dollard door meer ruimte te bieden voor natuurlijke processen, meer kwelders, zoet-zout overgangen, meer zwevende – en bodemalgen en gezonde leefgebieden voor vogels en vissen. Gestreefd wordt naar een natuurlijk troebele Dollard en daartoe dient vanaf 1-1-2023 jaarlijks minimaal een miljoen ton slib verwijderd te worden;
 • Meer dynamiek in de kustverdediging van de Waddeneilanden en het kustgebied.
2. Versterken en verbeteren onderwaternatuur Pijl

Gespecificeerde doelen

 • Een evenwichtiger voedselweb waarin alle potentiële trofische niveaus vertegenwoordigd zijn;
 • Randvoorwaarden creëren of versterken voor de ontwikkeling van onderwaternatuur (plankton, algen, zeegras, mossel- en oesterbanken, schaaldieren e.d.);
 • Vergroten areaal gesloten gebied (bij voorkeur op kombergingsniveau) en het stimuleren van natuur- en rustherstel daarbinnen);
 • Verduurzaming mosselzaadinvanginstallaties gericht op het versterken van de natuurwaarden onder water;
 • Afname van menselijke invloed op wadplaten en creëren condities voor meegroeien met gecombineerde effect van zeespiegelstijging en bodemdaling.
3. Versterken swimway voor vissen en flyway voor vogels Pijl

Gespecificeerde doelen

 • Betere functievervulling van de Waddenzee als hotspot in de swim- en /of flyway (uitvoering geven aan aanbevelingen van de projecten RBVV2, Waddenmozaïek en Swimway);
 • Versterken habitatdiversiteit;
 • Vergroten rust en voedselaanbod;
 • Versterken populaties c.q. lokale dichtheden aan (trek)vissen in het Waddengebied;
 • Meer doortrek- en paaigebieden in het achterland voor vis alleen als onderdeel van gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • Aanleg of verbetering van (binnendijkse en buitendijkse) predatiebestendige vogelbroedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee voor wadvogels;
 • Kennisontwikkeling en monitoring ecologische schakelfunctie Waddenzee.
4. Vergroten biodiversiteit kustgebied en op de Waddeneilanden Pijl

Gespecificeerde doelen

 • Vergroten van de biodiversiteit op de eilanden en in het kustgebied die passen bij kenmerkende landschapstypen van het Waddengebied.