FAQ

Klik op de vragen voor een antwoord. Mocht u een andere vraag willen stellen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze programmaregisseurs.

Wat is een kwalitatief goed projectplan? Pijl

Een goed projectplan bevat in ieder geval een uitgebreide en heldere beschrijving van uw project en welke activiteiten daarbij worden uitgevoerd. Ook geeft u aan in hoeverre uw project binnen de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds past en voor welke thema’s en themalijnen van het fonds u de subsidieaanvraag indient. Daarnaast is het van belang een complete begroting met onderbouwing en een dekkingsplan in het projectplan op te nemen evenals een beschrijving van de beoogde effecten en resultaten van uw project (outputindicatoren).

De belangrijkste onderdelen van een goed projectplan:

 • Beschrijving van project en activiteiten;
 • Relatie tussen activiteiten, begroting en thema’s en output;
 • Toelichting hoe het project bijdraagt aan de doelen en thema(’s) van het Waddenfonds;
 • Onderbouwing begroting (inclusief dekkingsplan);
 • Planning en fasering van de projectactiviteiten;
 • Duidelijke outputindicatoren;
 • Risico paragraaf;
 • Motivatie staatssteun;
 • Duidelijke rolverdeling van de samenwerkende partijen (organisatie).

Wat is een goed businessplan? Pijl

Het is mogelijk dat u naast een projectplan ook een businessplan moet aanleveren, alvorens uw subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen door het Waddenfonds.

Een businessplan is een doorkijk naar de toekomst, nadat uw project is afgerond. Een businessplan bevat een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de exploitatie van uw project. Ook bevat een businessplan een marktanalyse, waarbij u inzicht verschaft in een aantal belangrijke vragen:

 • Hoe ziet de markt eruit, ook wat betreft de concurrentie?
 • Op welke doelgroepen richt uw project zich?
 • Welke bezoekersaantallen verwacht u (inclusief onderbouwing)?
 • Wat is uw marketingstrategie?
 • Welke risico’s zijn er?

Wat maakt een project 'waddenspecifiek'? Pijl

Het Waddenfonds richt zich volgens haar hoofddoelstellingen op ondersteuning van projecten die waddenspecifiek zijn. Dat betekent dat een project of activiteit bij de bijzondere eigenschappen van het Waddengebied aansluit, gericht moet zijn op versterking of behoud van ecologische waarden en/of een bijdrage levert aan een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.

Komen reguliere activiteiten ook in aanmerking voor een subsidie? Pijl

Nee, de activiteiten waarvoor u een subsidieaanvraag doet mogen geen betrekking hebben op reguliere investeringen of reguliere beheer- of onderhoudswerken. Soms is er geen eenduidig antwoord te geven of een activiteit als regulier moet worden aangemerkt. In dat geval kunt u contact opnemen met het Waddenfonds.

Wel kunnen er meerdere indicaties zijn die uiteindelijk leiden tot de conclusie dat het om reguliere uitgaven gaat, bijvoorbeeld:

 • Er is sprake van achterstallig onderhoud;
 • Er is geen sprake van functietoevoeging;
 • Er rust een (wettelijke) instandhoudingplicht op het object;
 • Er is sprake van een wettelijke taak die de organisatie moet uitvoeren;
 • Het project valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Nationaal Natuurnetwerk). Een uitzondering op de regel zijn EHS-projecten met een hogere natuurwaarde, die mogelijk wel voor subsidie in aanmerking komen.

Wat zijn gegronde redenen om een aanvraag af te wijzen? Pijl

Een subsidieaanvraag kan om zeer uiteenlopende redenen worden afgewezen. Gegronde redenen voor afwijzing zijn bijvoorbeeld, wanneer tijdens het beoordelingstraject blijkt dat er geen zicht is op cofinanciering of dat de benodigde vergunningen niet zullen worden verleend. In dat geval beschouwt het Waddenfonds het project als niet haalbaar.

U dient altijd op het aanvraagformulier in te vullen welke vergunningen noodzakelijk zijn en aan te geven of desbetreffende instanties een positieve grondhouding hebben ten aanzien van verlening van de vergunningen. Een project is economisch niet haalbaar, als bijvoorbeeld het businessplan niet realistisch is of als er een ondeugdelijk exploitatieplan is ingediend.