Duurzame recreatie en toerisme

Het thema Duurzame recreatie en toerisme is bedoeld voor projecten die de toeristische sector verduurzamen en de leefbaarheid van het Waddengebied versterken. Daarbij richt het Waddenfonds zich op drie themalijnen. Onderstaand worden deze kort samengevat.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 34.

1. Toerisme op basis van kernwaarden Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • nieuw toeristisch aanbod (belevingsmogelijkheden, attracties en /of arrangementen) gebaseerd op het beleefbaar maken van de kernwaarden;
  • verduurzaming van het recreatief-toeristisch aanbod, voor zover dit innovatieve onderdelen betreft.
2. Verduurzaming toeristisch vervoer Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • innovatieve pilots voor duurzame mobiliteit op de eilanden;
  • pilots rondom “mobility as a service” (MaaS) voor het vervoer van toeristen en recreanten;
  • projecten die bijdragen aan een “groene” infrastructuur langs de waddenkust;
  • projecten die ervoor zorgen dat er meer rust ontstaat op de Wadplaten en er geen of minder verstoring van vogels en andere natuur op de Waddenzee plaats vindt door vaarrecreanten;
  • pilots die ertoe leiden dat de recreatieve vloot stil en emissieloos gaat varen.
3. Gastvrijheid/ambassadeurs Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • projecten die zijn gericht op bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden (wadden)producten en de kwaliteit van het gastheerschap;
  • projecten die bijdragen aan beleving en bewustwording van de internationale betekenis van de Waddenzee als het grootste intergetijdengebied ter wereld en het vergroten van het bewustzijn van deze betekenis bij de ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector.