Duurzame visserij

Dit thema heeft betrekking op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken moeten verduurzamen en die de Waddenbodem moeten beschermen.

Het thema Duurzame visserij heeft drie themalijnen:

 1. Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering;
 2. Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken;
 3. Verbreding en flexibilering.

Onderstaand worden de drie themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 25 t/m 27.

Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken Pijl

Subsidiabele activiteiten
Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe technieken en/of maatregelen gericht op:

 • Significant mindere bodemberoering van de (garnalen)visserij op het Wad, waardoor een groter areaal ongestoorde gebieden in de Waddenzee ontstaan en de effecten van deze maatregel gemonitord worden;
 • Een significant mindere bijvangst, door aanpassing vistuigen en toepassing innovatieve sorteertechnieken;
 • Innovatieve vismethoden en processen gericht op de aanlandplicht en verdere verduurzaming van de (garnalen)visserij.
 • Duurzame, hygiĆ«nische verwerking van producten van de Wadvisserij aan boord en aan wal;
 • Benutten van reststromen (waaronder bijvangsten) van de Wadvisserij;
 • Het voorkomen van afval aan boord.
Verbreding en flexibilisering Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • Innovatieve maatregelen die verbreding, bedrijfsomschakeling en vermarkting van de wadvisserij bevorderen, waarbij wordt ingespeeld op seizoensgebonden aanbod.
Aquaculturen Pijl

Subsidiabele activiteiten

 • Innovatieve maatregelen gericht op versnelde marktintroductie van praktijkgerichte, economisch rendabele en duurzame toepassing van (ketens van) aquaculturen in/vanuit het Waddengebied;
 • Een praktijkproef om te komen tot een rendabele businesscase voor een mosselzaadkwekerij gericht op duurzaam herstel van mosselbanken en een duurzame exploitatie daarvan;
 • Voor de langere termijn lijkt het interessant om zeegrasherstel te financieren uit winstgevende zeegraskwekerijen. Maatregelen die een dergelijk perspectief realiseerbaar maken komen ook voor ondersteuning in aanmerking.