Duurzame visserij

Het thema Duurzame visserij heeft betrekking op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken verduurzamen en die de Waddenbodem beschermen. Subsidieaanvragen dien te vallen binnen één van de vier themalijnen.

Onderstaand worden de vier themalijnen kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze drie themalijnen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds vanaf pagina 52.

1. Flexibele wadvisserij Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • pilots die betrekking hebben op flexibele seizoensgebonden visserij eventueel in relatie met het versterken van de keten;
  • pilots gericht op het bevorderen van regionale verwerking en afzet, bevorderen van export van Waddenproducten en/of verbinding met toerisme en havens.
2. Verduurzaming wadvisserij Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Ingezet wordt op pilots die gericht zijn op het verminderen van de impact van wadvisserij op de ecologische waarde van de Waddenzee. Projecten of pilots zijn subsidiabel indien ze bijdragen aan het voorkomen van bijvangst en gericht zijn op vistechnieken met minder bodemberoering. Ook kan gedacht worden aan pilots die bevorderen dat bodemvisserij op mosselzaad en mosselzaadinvanginstallaties verdwijnen uit de Waddenzee of die inzetten op een duurzamere uitvoering. Dit in lijn met de eind 2020 gemaakte afspraken in de mosselsector (Addendum op Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee). Verder komen projecten voor subsidie in aanmerking die gericht zijn op kavelruil van (kweek- en verwater) percelen die zorgen voor het reduceren van het aantal percelen op ecologisch waardevolle locaties en/of projecten die zorgen voor het reduceren van negatieve ecologische effecten van herverkaveling of juist zorgen voor een natuurplus daarvan.
3. Circulaire visserij Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Binnen de hiervoor genoemde kaders gaat het om het bevorderen van innovatieve projecten die inzetten op het circulair benutten van of opwaarderen van het (eind)product, bijproduct of reststroom van zowel de flexibele als reguliere visserij.
4. Aquacultures aan wal Pijl

Subsidiabele activiteiten

  • Innovatieve activiteiten die inzetten op de kweek en/of regionale verwerking van schelpdieren, vis-, algen- wieren- en wormenkweek of combinaties hiervan aan land. Het betreft activiteiten die de ecologische druk op de Waddenzee verminderen.