Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Kansen pakken in de Waddenregio

Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is er door overheden (lokaal, provinciaal, Waddenfonds) veel geïnvesteerd in het Waddengebied. De grote uitdaging voor de nabije toekomst is hoe deze investeringen door de gemeenschap en bedrijven in het Waddengebied als kans maximaal worden benut. Met andere woorden: wat is er nodig aan community building om de veerkracht en vitaliteit van het Waddengebied te vergroten.

Kansen pakken in de Waddenregio 

Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is er door overheden (lokaal, provinciaal, Waddenfonds) veel geïnvesteerd in het Waddengebied. De grote uitdaging voor de nabije toekomst is hoe deze investeringen door de gemeenschap en bedrijven in het Waddengebied als kans maximaal worden benut. Met andere woorden: wat is er nodig aan community building om de veerkracht en vitaliteit van het Waddengebied te vergroten.

Tijdens de Waddendag is er een belangrijke rol voor de next generation,die al succesvol andere vormen van samenwerken, communicatie en marketing in de praktijk brengt. Welke kansen ziet de jonge generatie voor community building in de Waddenregio?

De Waddendag is de opvolger van de jaarlijkse Waddenfondsdag met meer interactiviteit, informeler en ruime aandacht voor successen en uitdagingen. Naast de keynote-spreker tijdens de plenaire start van het programma, kunnen bezoekers voor een belangrijk deel zelf hun programma samenstellen. Zo zijn er op de nieuwe Waddenmarkt workshops en kenniscolleges over het centrale thema. Ook zijn er presentaties van innovaties en nieuwe projecten uit het Waddengebied.

De Waddendag vindt dit jaar plaats in theater De Kampanje, Willemsoord 63 in Den Helder. Aanvang 9.30 – 13.45 uur. 

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur. Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar.

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur.

Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied. Het Waddenfonds vraagt om projecten die ook bijdragen aan de beleving en zichtbaarheid van de Waddenzee als werelderfgoed en/of de verbetering van omgevingskwaliteiten..Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in nieuwe arrangementen, attracties in combinatie met investeringen in (ontbrekende schakels in) routenetwerken.

Het openstellingsbesluit wordt eind september gepubliceerd op de website van het Waddenfonds: www.waddenfonds.nl

Voor ondernemers en andere partijen die een subsidie willen aanvragen, worden op de Waddendag op vrijdag 25 november speeddates georganiseerd. Tijdens deze sessies verstrekt het Waddenfonds meer informatie over de subsidieregeling en kunnen aanvragers een afspraak maken voor een eerste bespreking van hun plannen.

 

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor  het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

De 150 miljoen van het Waddenfonds wordt ingezet voor projecten die passen in de volgende zes grote opgaven:

  • Waddenzee;
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering;
  • Het versterken en vermarkten van werelderfgoed; 
  • Vitale kust en Afsluitdijk;
  • Eems-Dollard-gebied in balans;
  • Eilanden op eigen kracht.

Aanvullend op de bijdrage uit het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. Naast de inzet op deze opgaven blijft het Waddenfonds met subsidieregelingen ook kleinere ontwikkelprojecten stimuleren via thematische openstellingen (bijvoorbeeld om recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor heeft het Waddenfonds tot 2026 zo’n 90 miljoen euro beschikbaar.

Na het vaststellen van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 gaan de waddenprovincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) de invulling programmeren en uitvoeren.

Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl

Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die aanblijft als lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die zich voor het Waddenfonds blijft inzetten als lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

Staghouwer is sinds 2013 voor de ChristenUnie gedeputeerde van Groningen en heeft de portefeuille landbouw en visserij, internationalisering, Blauwestad en de Waddenzee. 

Ook is er een wisseling van de wacht in het algemeen bestuur. Frans Keurentjes en Rikus Brader, die beide de provincie Groningen vertegenwoordigden, hebben afscheid genomen als lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. Daarvoor in de plaats zijn de Groningse statenleden Jacob Star als lid en Raymond Jousma als plaatsvervangend lid benoemd.

Eerder zijn ook de Noord-Hollandse statenleden Petra van Hartskamp-de Jong en Hendrik Boland teruggetreden uit het algemeen bestuur wegens het aanvaarden van andere functies. Ze zijn opgevolgd door de Noord-Hollandse statenleden Wim Bakker en Esther Rommel.