Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Veel aanvragen voor advisering bij nieuwe subsidies

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36 subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het waddengebied kunnen sinds kort maximaal € 5000,-- subsidie aanvragen bij het fonds voor het inhuren van advies bij het ontwikkelen van plannen voor de Waddenregio. ,,Dat er in korte tijd zoveel aanvragen voor adviesvouchers voor ondersteuning bij een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend, is een prachtig resultaat. Daarmee lijkt de advieskostenregeling nu al zijn vruchten af te werpen’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Veel aanvragen voor advisering bij nieuwe subsidies

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36 subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het waddengebied kunnen sinds kort maximaal € 5000,-- subsidie aanvragen bij het fonds voor het inhuren van advies bij het ontwikkelen van plannen voor de Waddenregio.

,,Dat er in korte tijd zoveel aanvragen voor adviesvouchers voor ondersteuning bij een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend, is een prachtig resultaat. Daarmee lijkt de advieskostenregeling nu al zijn vruchten af te werpen’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Het grote aantal aanvragen zou wel eens een voorbode kunnen zijn van een goede oogst aan projecten, die we zo meteen kunnen verwachten.’’

De advieskostenregeling is ter ondersteuning van de subsidieregeling brede opstelling, die loopt van 3 december 2018 tot 18 januari 2019 (12.00 uur). In die periode kunnen bedrijven, maar ook belangenorganisaties en lokale overheden plannen indienen die de ecologie en economie in de Waddenregio duurzaam stimuleren. Voor die regeling is in totaal € 8 miljoen beschikbaar. 

De adviesvouchers dienen bij het opstellen van de plannen voor de brede openstelling als extra steun in de rug. Initiatiefnemers kunnen met zo’n voucher extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. ,,Als Waddenfonds zijn we erbij gebaat dat er goede projecten bij ons worden ingediend. Met de adviesvouchers willen we daar een impuls aan geven’’, aldus voorzitter Staghouwer.

De adviesvouchers worden definitief toegekend als er tussen 3 december en 18 januari een ontvankelijke aanvraag bij het Waddenfonds wordt ingediend.

Waddenfonds investeert € 100.000,-- in leefbaarheid

Het Waddenfonds draagt € 93.500,-- bij aan twee projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. Voor de verbouw van de Amelander molen de Phenix wordt een subsidie verstrekt van € 50.000,--. Daarnaast is er € 43.500,-- beschikbaar om de historische haven in Den Oever voor toeristen aantrekkelijker te maken.Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine plaatselijke projecten waarvoor bij het Waddenfonds tot 17 januari 2019 nog aanvragen kunnen worden ingediend.

Waddenfonds investeert € 100.000,-- in leefbaarheid

Het Waddenfonds draagt € 93.500,-- bij aan twee projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. Voor de verbouw van de Amelander molen de Phenix wordt een subsidie verstrekt van € 50.000,--. Daarnaast is er € 43.500,-- beschikbaar om de historische haven in Den Oever voor toeristen aantrekkelijker te maken. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine plaatselijke projecten waarvoor bij het Waddenfonds tot 17 januari 2019 nog aanvragen kunnen worden ingediend.

De stichting Amelander Musea wil op het eiland de Phenix ombouwen tot een oliemolen. De totale kosten zijn € 141.000,--. In de molen worden straks door vrijwilligers oliehoudende zaden verwerkt tot onder andere zeep en andere cosmetische artikelen, die onder de naam Amelander Product op de markt zullen worden gebracht. Bij de molen wordt onder het duin een bezoekersruimte ingericht met een klein winkeltje en ruimte voor workshops. De molen wordt hoger op het duin geplaatst, zodat de windvang sterk zal verbeteren.

Het tweede project is een initiatief voor de bouw van een multifunctioneel gebouw in de visserijhaven van Den Oever om de historische schepen die er liggen beter op de kaart te zetten. De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen wil € 102.753,-- investeren in het gebouw, dat dienst zal doen als werkplaats, ontmoetingsplaats voor vissers en vrijwilligers en als infopunt voor toeristen. Ook zal het gebouw dienen als vertrekpunt voor vaartochten met historische schepen.

Het Waddenfonds heeft subsidie aan beide projecten toegekend omdat ze lokaal een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaaleconomische vitaliteit in het waddengebied.

 

Innovatieve biogasinstallatie krijgt steun van Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe innovatieve biogasinstallatie op Texel. Onder de naam Green Goods Texel gaat de vergister een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair maken van de lokale landbouw op Texel. Het project is een initiatief van Gasunie New Energy en twee Texelse bedrijven (ABTexel en ATTexel). De totale investeringskosten zijn € 6,2 miljoen.

Innovatieve biogasinstallatie krijgt steun van Waddenfonds 

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe innovatieve biogasinstallatie op Texel. Onder de naam Green Goods Texel gaat de vergister een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair maken van de lokale landbouw op Texel. Het project is een initiatief van Gasunie New Energy en twee Texelse bedrijven (ABTexel en ATTexel). De totale investeringskosten zijn € 6,2 miljoen.

Green Goods Texel (GGT) is een project dat valt onder het Investeringskader Waddengebied (IKW).  Het IKW is een investeringsprogramma van de drie waddenprovincies om grootschalige projecten in het waddengebied mogelijk te maken. Het Waddenfonds behoort tot de belangrijkste financiers van het IKW.

De nieuwe biogasinstallatie op Texel is een belangrijke stap om de landbouw op het Waddeneiland circulair te maken. Daarnaast is er het plan om het concept van Green Goods Texel op termijn op te schalen en uit te rollen in de rest van het waddengebied en daarbuiten. Het vergistingsproces in de installatie levert veevoeder (grassap) op, organische meststoffen en groen gas. Alle grondstoffen voor de installatie komen van Texel en alle producten worden ook op Texel afgezet. Dat betekent dat er minder transport over water nodig is voor de afvoer van afval en de aanvoer van veevoer en meststoffen. 

Start tweede ronde nieuwe subsidieregeling

Het Waddenfonds start met de tweede ronde van een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls zijn voor ecologie en economie in het waddengebied. Op deze regeling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden een beroep doen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019. Per project kan een maximale subsidie van € 500.000,-- worden aangevraagd. Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds met een voucherregeling.

Start tweede ronde nieuwe subsidieregeling 

Het Waddenfonds start met de tweede ronde van een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls zijn voor ecologie en economie in het waddengebied. Op deze regeling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden een beroep doen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019.  Per project kan een maximale subsidie van € 500.000,-- worden aangevraagd.  Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds met een voucherregeling.

Met het verstrekken van vouchers, kunnen projectpartijen onder voorwaarden extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. De voucherregeling wordt door het Waddenfonds gefinancierd. ,,Met deze extra service willen we de kwaliteit en de hoeveelheid projecten in de Waddenregio vergroten’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Voor de nieuwe subsidieregeling geldt dat projecten betrekking moeten hebben op minstens een van de acht thema’s van het Waddenfonds. Deze thema’s zijn natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Voor elk van de thema’s kan subsidie worden aangevraagd, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee of meerdere thema’s. De aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. De hoogst scorende projecten worden voor een subsidieverlening voorgedragen aan het bestuur van het Waddenfonds.

Voor initiatiefnemers van projecten zijn er half september drie informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 10 september in Leeuwarden en op de Afsluitdijk (Waddencenter) en op dinsdag 11 september in Leegkerk. Tijdens de bijeenkomsten wordt er algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en kunnen individuele projectvoorstellen kort besproken worden met vertegenwoordigers van het Waddenfonds. 

 

Waddenfonds investeert in marketingcampagne voor Waddenzee Werelderfgoed

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt verdeelt onder drie marketingorganisaties in Noord-Nederland voor het vermarkten van de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. In totaal is er voor deze grootschalige marketingcampagne in binnen- en buitenland € 5,8 miljoen beschikbaar.

Waddenfonds investeert in marketingcampagne voor Waddenzee Werelderfgoed

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt verdeelt onder drie marketingorganisaties in Noord-Nederland voor het vermarkten van de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. In totaal is er voor deze grootschalige marketingcampagne in binnen- en buitenland € 5,8 miljoen beschikbaar.

De marketingcampagne voor Werelderfgoed Waddenzee is ontwikkeld door Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam en gaat zes jaar duren. In die periode moet het Werelderfgoed Waddenzee als een sterk merk worden neergezet in binnen- en buitenland. Een belangrijk element in de campagne is dat Werelderfgoed Waddenzee als merk zowel lokaal, regionaal als waddenbreed gebruikt gaat worden om toeristen te trekken en een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid en economie in het waddengebied.

De drie marketingorganisaties zullen daarvoor intensief samenwerken in het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee. Daarbij worden de uitzonderlijke waarden van het gebied en het toeristisch aanbod waddenbreed met elkaar verbonden in verschillende verhaallijnen, die goed te vermarkten zijn.

 

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiλle steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiële steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Het Waddenfonds honoreert een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee met ruim € 475.000,--.  Twee pilots die gericht zijn op duurzame energietransitie krijgen respectievelijk € 500.000,-- voor het opwekken van getijdenenergie met onderwatervliegers én € 480.000,-- voor de opslag van elektriciteit in de Eemshaven.

Voor de projecten “Boeren meten water” en “Zoete stuw op Texel” over het omgaan met verzilting in het waddengebied, stelt het Waddenfonds € 495.000,-- en € 179.000,-- beschikbaar. Ook is er € 291.000,-- vrijgemaakt om ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij op het Wad tegen te gaan. Tot slot krijgen drie toeristische projecten die een relatie hebben met cultureel erfgoed of natuur een bijdrage uit het fonds. Hierbij gaat het om een investeringen in de borg Verhildersum in Leens (€ 334.000,--), toeristische ontwikkeling van militair erfgoed in Den Helder (€ 471.000,--) en de ontsluiting van het buitengebied bij Holwerd voor wandelaars en natuurliefhebbers (€ 79.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze negen projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld.  De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op één of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector.

In september start een tweede subsidieronde voor alle thema’s van het Waddenfonds. Projecten die in de eerste zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.