Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Innovatieve biogasinstallatie krijgt steun van Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe innovatieve biogasinstallatie op Texel. Onder de naam Green Goods Texel gaat de vergister een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair maken van de lokale landbouw op Texel. Het project is een initiatief van Gasunie New Energy en twee Texelse bedrijven (ABTexel en ATTexel). De totale investeringskosten zijn € 6,2 miljoen.

Innovatieve biogasinstallatie krijgt steun van Waddenfonds 

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe innovatieve biogasinstallatie op Texel. Onder de naam Green Goods Texel gaat de vergister een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair maken van de lokale landbouw op Texel. Het project is een initiatief van Gasunie New Energy en twee Texelse bedrijven (ABTexel en ATTexel). De totale investeringskosten zijn € 6,2 miljoen.

Green Goods Texel (GGT) is een project dat valt onder het Investeringskader Waddengebied (IKW).  Het IKW is een investeringsprogramma van de drie waddenprovincies om grootschalige projecten in het waddengebied mogelijk te maken. Het Waddenfonds behoort tot de belangrijkste financiers van het IKW.

De nieuwe biogasinstallatie op Texel is een belangrijke stap om de landbouw op het Waddeneiland circulair te maken. Daarnaast is er het plan om het concept van Green Goods Texel op termijn op te schalen en uit te rollen in de rest van het waddengebied en daarbuiten. Het vergistingsproces in de installatie levert veevoeder (grassap) op, organische meststoffen en groen gas. Alle grondstoffen voor de installatie komen van Texel en alle producten worden ook op Texel afgezet. Dat betekent dat er minder transport over water nodig is voor de afvoer van afval en de aanvoer van veevoer en meststoffen. 

Start tweede ronde nieuwe subsidieregeling

Het Waddenfonds start met de tweede ronde van een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls zijn voor ecologie en economie in het waddengebied. Op deze regeling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden een beroep doen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019. Per project kan een maximale subsidie van € 500.000,-- worden aangevraagd. Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds met een voucherregeling.

Start tweede ronde nieuwe subsidieregeling 

Het Waddenfonds start met de tweede ronde van een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls zijn voor ecologie en economie in het waddengebied. Op deze regeling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden een beroep doen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019.  Per project kan een maximale subsidie van € 500.000,-- worden aangevraagd.  Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds met een voucherregeling.

Met het verstrekken van vouchers, kunnen projectpartijen onder voorwaarden extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. De voucherregeling wordt door het Waddenfonds gefinancierd. ,,Met deze extra service willen we de kwaliteit en de hoeveelheid projecten in de Waddenregio vergroten’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Voor de nieuwe subsidieregeling geldt dat projecten betrekking moeten hebben op minstens een van de acht thema’s van het Waddenfonds. Deze thema’s zijn natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Voor elk van de thema’s kan subsidie worden aangevraagd, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee of meerdere thema’s. De aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. De hoogst scorende projecten worden voor een subsidieverlening voorgedragen aan het bestuur van het Waddenfonds.

Voor initiatiefnemers van projecten zijn er half september drie informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 10 september in Leeuwarden en op de Afsluitdijk (Waddencenter) en op dinsdag 11 september in Leegkerk. Tijdens de bijeenkomsten wordt er algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en kunnen individuele projectvoorstellen kort besproken worden met vertegenwoordigers van het Waddenfonds. 

 

Waddenfonds investeert in marketingcampagne voor Waddenzee Werelderfgoed

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt verdeelt onder drie marketingorganisaties in Noord-Nederland voor het vermarkten van de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. In totaal is er voor deze grootschalige marketingcampagne in binnen- en buitenland € 5,8 miljoen beschikbaar.

Waddenfonds investeert in marketingcampagne voor Waddenzee Werelderfgoed

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt verdeelt onder drie marketingorganisaties in Noord-Nederland voor het vermarkten van de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. In totaal is er voor deze grootschalige marketingcampagne in binnen- en buitenland € 5,8 miljoen beschikbaar.

De marketingcampagne voor Werelderfgoed Waddenzee is ontwikkeld door Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam en gaat zes jaar duren. In die periode moet het Werelderfgoed Waddenzee als een sterk merk worden neergezet in binnen- en buitenland. Een belangrijk element in de campagne is dat Werelderfgoed Waddenzee als merk zowel lokaal, regionaal als waddenbreed gebruikt gaat worden om toeristen te trekken en een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid en economie in het waddengebied.

De drie marketingorganisaties zullen daarvoor intensief samenwerken in het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee. Daarbij worden de uitzonderlijke waarden van het gebied en het toeristisch aanbod waddenbreed met elkaar verbonden in verschillende verhaallijnen, die goed te vermarkten zijn.

 

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiλle steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiële steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Het Waddenfonds honoreert een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee met ruim € 475.000,--.  Twee pilots die gericht zijn op duurzame energietransitie krijgen respectievelijk € 500.000,-- voor het opwekken van getijdenenergie met onderwatervliegers én € 480.000,-- voor de opslag van elektriciteit in de Eemshaven.

Voor de projecten “Boeren meten water” en “Zoete stuw op Texel” over het omgaan met verzilting in het waddengebied, stelt het Waddenfonds € 495.000,-- en € 179.000,-- beschikbaar. Ook is er € 291.000,-- vrijgemaakt om ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij op het Wad tegen te gaan. Tot slot krijgen drie toeristische projecten die een relatie hebben met cultureel erfgoed of natuur een bijdrage uit het fonds. Hierbij gaat het om een investeringen in de borg Verhildersum in Leens (€ 334.000,--), toeristische ontwikkeling van militair erfgoed in Den Helder (€ 471.000,--) en de ontsluiting van het buitengebied bij Holwerd voor wandelaars en natuurliefhebbers (€ 79.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze negen projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld.  De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op één of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector.

In september start een tweede subsidieronde voor alle thema’s van het Waddenfonds. Projecten die in de eerste zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

 

Waddenfonds investeert in lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,-- in lokale innovaties in het waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,-- bij het Waddenfonds worden ingediend.

Waddenfonds investeert in lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,-- in lokale innovaties in het waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,-- bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Projecten die in aanmerking komen voor het Budget Lokale Innovaties moeten de leefbaarbeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. De nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. Initiatiefnemers van lokale innovaties kunnen voor voorlichting en advies terecht bij de streekbureaus in de Waddenregio.  De aanvragen worden bij het Waddenfonds ingediend en daarna ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog ontvangt € 9,6 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC). Met deze bijdrage is de financiering rond voor het centrum, dat toeristen uit binnen- en buitenland moet informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee. Ook Zeehondencentrum Pieterburen krijgt onderdak in het WEC.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog ontvangt € 9,6 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC).  Met deze bijdrage is de financiering rond voor het centrum, dat toeristen uit binnen- en buitenland moet informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.  Ook Zeehondencentrum Pieterburen krijgt onderdak in het WEC. Het centrum in Lauwersoog gaat in juni 2020 open. De totale investeringskosten in het centrum zijn ruim €19,6 miljoen euro.

”Voor het Waddenfonds is het uitdragen van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee een zeer belangrijk speerpunt’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Met de komst van dit centrum wordt daar een belangrijke impuls aan gegeven. Beschouw het als één van de etalages, waarin we het Wad kunnen tonen aan de wereld.’’

Het WEC wordt een Science & Experience Centre waarin het Wad de hoofdrol speelt. Het gebouw zal onder andere onderdak bieden aan wisselende exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Daarnaast komt er een panoramatoren met uitzicht over het Wad en dient het centrum als startpunt voor tal van excursies en expedities per fiets, boot of te voet in het gebied. Ook gaan kennisinstellingen onderzoek doen naar belangrijke vraagstukken in het Waddengebied en wordt er samengewerkt met andere waddencentra in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is de komst van Zeehondencentrum Pieterburen naar het WEC. Daarnaast wordt het publiek ook geïnformeerd over het eco-systeem van het Wad en welke rol de zeehond daarin speelt.

Als onderdelen van het WEC worden ook een Wadhal en een nieuw hotel gerealiseerd. In de Wadhal kunnen lokale ondernemers zich vestigen en hun waddenproducten presenteren. Het hotel, met capaciteit voor 100 gasten, krijgt ook een restaurant en een café. De private investeringen hiervoor bedragen ruim € 10 miljoen.

Initiatiefnemer van het nieuwe Werelderfgoedcentrum is de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die zowel samenwerkt met een consortium van private ondernemers als met een stuurgroep van provincie Groningen, gemeente De Marne, Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog.

Het Waddenfonds financiert de helft van de kosten van het centrum. De overige € 9 miljoen is afkomstig van de provincie Groningen (€ 5 miljoen), gemeente De Marne (€ 1 miljoen), Zeehondencentrum Pieterburen ( € 3 miljoen) en een private bijdrage (€ 0,5 miljoen).

 

 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.