Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financi๋le steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Voor negen projecten € 3,3 miljoen beschikbaar uit Waddenfonds

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiële steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Het Waddenfonds honoreert een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee met ruim € 475.000,--.  Twee pilots die gericht zijn op duurzame energietransitie krijgen respectievelijk € 500.000,-- voor het opwekken van getijdenenergie met onderwatervliegers én € 480.000,-- voor de opslag van elektriciteit in de Eemshaven.

Voor de projecten “Boeren meten water” en “Zoete stuw op Texel” over het omgaan met verzilting in het waddengebied, stelt het Waddenfonds € 495.000,-- en € 179.000,-- beschikbaar. Ook is er € 291.000,-- vrijgemaakt om ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij op het Wad tegen te gaan. Tot slot krijgen drie toeristische projecten die een relatie hebben met cultureel erfgoed of natuur een bijdrage uit het fonds. Hierbij gaat het om een investeringen in de borg Verhildersum in Leens (€ 334.000,--), toeristische ontwikkeling van militair erfgoed in Den Helder (€ 471.000,--) en de ontsluiting van het buitengebied bij Holwerd voor wandelaars en natuurliefhebbers (€ 79.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze negen projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld.  De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op één of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector.

In september start een tweede subsidieronde voor alle thema’s van het Waddenfonds. Projecten die in de eerste zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

 

Waddenfonds investeert in lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,-- in lokale innovaties in het waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,-- bij het Waddenfonds worden ingediend.

Waddenfonds investeert in lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,-- in lokale innovaties in het waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,-- bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Projecten die in aanmerking komen voor het Budget Lokale Innovaties moeten de leefbaarbeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. De nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. Initiatiefnemers van lokale innovaties kunnen voor voorlichting en advies terecht bij de streekbureaus in de Waddenregio.  De aanvragen worden bij het Waddenfonds ingediend en daarna ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog ontvangt € 9,6 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC). Met deze bijdrage is de financiering rond voor het centrum, dat toeristen uit binnen- en buitenland moet informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee. Ook Zeehondencentrum Pieterburen krijgt onderdak in het WEC.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog ontvangt € 9,6 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC).  Met deze bijdrage is de financiering rond voor het centrum, dat toeristen uit binnen- en buitenland moet informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.  Ook Zeehondencentrum Pieterburen krijgt onderdak in het WEC. Het centrum in Lauwersoog gaat in juni 2020 open. De totale investeringskosten in het centrum zijn ruim €19,6 miljoen euro.

”Voor het Waddenfonds is het uitdragen van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee een zeer belangrijk speerpunt’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Met de komst van dit centrum wordt daar een belangrijke impuls aan gegeven. Beschouw het als één van de etalages, waarin we het Wad kunnen tonen aan de wereld.’’

Het WEC wordt een Science & Experience Centre waarin het Wad de hoofdrol speelt. Het gebouw zal onder andere onderdak bieden aan wisselende exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Daarnaast komt er een panoramatoren met uitzicht over het Wad en dient het centrum als startpunt voor tal van excursies en expedities per fiets, boot of te voet in het gebied. Ook gaan kennisinstellingen onderzoek doen naar belangrijke vraagstukken in het Waddengebied en wordt er samengewerkt met andere waddencentra in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is de komst van Zeehondencentrum Pieterburen naar het WEC. Daarnaast wordt het publiek ook geïnformeerd over het eco-systeem van het Wad en welke rol de zeehond daarin speelt.

Als onderdelen van het WEC worden ook een Wadhal en een nieuw hotel gerealiseerd. In de Wadhal kunnen lokale ondernemers zich vestigen en hun waddenproducten presenteren. Het hotel, met capaciteit voor 100 gasten, krijgt ook een restaurant en een café. De private investeringen hiervoor bedragen ruim € 10 miljoen.

Initiatiefnemer van het nieuwe Werelderfgoedcentrum is de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die zowel samenwerkt met een consortium van private ondernemers als met een stuurgroep van provincie Groningen, gemeente De Marne, Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog.

Het Waddenfonds financiert de helft van de kosten van het centrum. De overige € 9 miljoen is afkomstig van de provincie Groningen (€ 5 miljoen), gemeente De Marne (€ 1 miljoen), Zeehondencentrum Pieterburen ( € 3 miljoen) en een private bijdrage (€ 0,5 miljoen).

 

 

Waddenfonds investeert 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag wordt verdeeld over zes projecten in de drie Waddenprovincies. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van 7,4 miljoen euro mogelijk gemaakt in duurzame recreatie en duurzaam toerisme in het waddengebied.

Waddenfonds investeert € 1,9 miljoen in duurzame recreatie en duurzaam toerisme

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag wordt verdeeld over zes projecten in de drie Waddenprovincies. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van  7,4 miljoen euro mogelijk gemaakt in duurzame recreatie en duurzaam toerisme in het waddengebied.

Het Waddenfonds subsidieert Ecomare op Texel met € 500.000,-- voor de ontwikkeling van de Werelderfgoed Waddenzee Experience. Hetzelfde bedrag is beschikbaar voor Museum Kaap Skil in Oudeschild voor een nieuw project over scheepswrakken en de Gouden Eeuw.

Voor de toeristische ontwikkeling van Seinpaalduin op Terschelling stelt het fonds € 123.000,-- beschikbaar. Seinpaalduin staat bekend als het mooiste uitzichtpunt van het waddengebied. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de restauratie van stoomsleepboot Noordzee          (€ 93.000,--), voor de realisatie van een Natuurbeleefcentrum aan de rand van natuurgebied Waalenburg op Texel (€ 310.000,--) en de verdere toeristische ontwikkeling van de Hoge Berg, eveneens op Texel (€ 410.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze zes projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie. De commissie heeft tien ontvankelijke projecten beoordeeld en gerangschikt. 

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden volgden in Hippolytushoef, Leegkerk en Dokkum de plenaire voorlichtingssessies van het fonds. Bijna 70 bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten maakten aansluitend gebruik van de speeddates, waarbij in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds plannen en projecten voor het waddengebied werden doorgenomen.

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds

De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden volgden in Hippolytushoef, Leegkerk en Dokkum de plenaire voorlichtingssessies van het fonds. Bijna 70 bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten maakten aansluitend gebruik van de speeddates, waarbij in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds plannen en projecten voor het waddengebied werden doorgenomen.

Vanaf 18 december tot en met 25 januari (tot 12.00 uur) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend, die betrekking hebben op één of meerdere thema’s van het Waddenfonds. De nieuwe regeling staat open voor projecten, die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren, zowel economisch als ecologisch. Er is in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar.  Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.  

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.  

De projecten die in aanmerking komen voor  de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één van de acht thema’s van het Waddenfonds. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema’s of bij voorkeur voor een combinatie van twee of meerdere thema’s.

Alle  ingediende aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar.   

Voor de nieuwe subsidieregeling worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd, op maandagmiddag 13 november in De Mariënschuur in Hippolytushoef en op dinsdag 14 november in de Kerk van Leegkerk in Groningen (’s middags) en Theater Sense in Dokkum (’s avonds). Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid om in individuele speeddates met vertegenwoordigers van het Waddenfonds vragen te stellen en projectvoorstellen kort te bespreken.