Natuur

Vismigratierivier Afsluitdijk

De 90-jarige iconische Afsluitdijk wordt versterkt. Onderdeel ervan is de vismigratierivier. In de dijk komt een doorgang, zodat vissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen en andersom.

Zoete toekomst Texel

Op Texel wordt ondergronds zoetwater opgeslagen. Zoetwater is kostbaar voor de eilanders en vooral voor de agrariërs. Eens in de vier jaar kampen ze met een misoogst door een droge zomer.

Monitoring van vis in Waddenzee

De ene vis groeit op in de Waddenzee en blijft er zijn hele leven.  De ander trekt via de Waddenzee en Noordzee naar de oceaan, zoals de stekelbaars. Hoe het is met de visstand in de Waddenzee moet een langjarig onderzoek uitwijzen.

Op expeditie naar de Waddenzee

Miljoenen wad- en trekvogels foerageren en rusten in de Waddenzee. Met zijn droogvallende platen is het een uniek natuurgebied. Maar ook het Waddengebied ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering.

Vogels spotten op Balgzand

Stichting Landschap Noord-Holland heeft een nieuwe uitkijktoren in de Balgzandpolder. Een prachtige plek om vogels te spotten. Vooral vanaf het voorjaar wanneer er vele vogelsoorten broeden en jongen grootbrengen.

De 200 projecten van het Waddenfonds

De afgelopen vijftien jaar heeft het Waddenfonds in meer dan 200 projecten geïnvesteerd. Dan gaat het om projecten voor de bescherming van Werelderfgoed Waddenzee en voor de ontwikkeling van meer natuur. Maar ook steunt het Waddenfonds initiatieven voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied

Vogelakkers helpen vogels

Het leefgebied van de kiekendief wordt verbeterd door het aanleggen van stroken oogstbare luzerne afgewisseld met bloemen en kruiden. Ook de velduil en veldleeuwerik profiteren mee. Akkerbouwers die deze “vogelakkers” inzaaien krijgen een vergoeding. Zo kunnen vogelpopulaties zich herstellen. Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels zet zich in voor de vogelakkers.