Subsidieregeling STUW ’24

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’24) kunnen tussen 1 mei 2024 (vanaf 10.00 uur) en 3 december 2024 (tot 12.00 uur) subsidieaanvragen worden ingediend. Per subsidieverzoek kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. U treft de thema’s aan in het Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht & geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar het heeft de voorkeur als uw project betrekking heeft op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Neem in uw voorbereiding in ieder geval contact op met één van onze programmaregisseurs.

Eerste check Pijl

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: Neem de Subsidieregeling Waddenfonds 2024-01 door.

Controleer op de inzoombare kaart of uw projectlocatie in het werkingsgebied van het Waddenfonds ligt.

Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de programmaregisseurs om uw projectidee voor te leggen en als dat nodig is een verkennende afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen met 058 233 90 20 of mailen naar info@waddenfonds.nl

Verdere toetsing Pijl

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende regelingen en verordeningen van het Waddenfonds. Check zelf of u aan alle voorwaarden voldoet.

Aanvraag opstellen Pijl

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Ook moet u een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten (bekijk daarvoor onze webpagina monitoring) en de financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan)

Aanvraagformulier STUW ’24

Format projectplan

Format begroting

Format businesscase

Bijlage toelichting staatssteun

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Verzending van uw aanvraag Pijl

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens:
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Emailinfo@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Procedure na indiening Pijl

Aanvragen worden door het Waddenfonds beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Beoordeling vindt pas plaats als een volledige aanvraag is ingediend en ontvankelijk is verklaard.

De beslistermijn op een aanvraag bedraagt 13 weken.

De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.

Communicatie Pijl

Als het Waddenfonds u een subsidie toekent, dan staat in de subsidiebeschikking omschreven aan welke communicatieverplichtingen u moet voldoen. In de toolbox vindt u een handleiding en logomateriaal van het Waddenfonds, die u in kunt zetten in uw communicatie en bij het genereren van publiciteit:

Toolbox downloaden