Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Voor de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) kunt u een aanvraag indienen tot en met 10 december 2021 (tot 12.00 uur) of tot wanneer het subsidieplafond bereikt is. De regeling staat open voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Er is voor de regeling vanaf de openstelling in 2018 een subsidieplafond van €3.000.000,- vastgesteld, er is nog budget beschikbaar. Per project kan maximaal €50.000,- worden aangevraagd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Let op: Het subsidieplafond voor de regeling ‘Budget Lokale Innovaties‘ is inmiddels bereikt. Er kunnen helaas geen aanvragen meer worden ingediend. Maar er is ook goed nieuws. In januari 2022 wordt de regeling opnieuw opengesteld.

Voor meer informatie over de regeling en advies voor een aanvraag kunt u bellen of mailen met een van onderstaande adviesloketten:

Kijk hier voor uitgebreide adresgegevens van de adviesloketten en een indeling per regio. 

Onderstaand vindt u een stappenplan voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Voorbereiding Pijl

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: Neem de Subsidieregeling BLI 2018 door.

Controleer op de inzoombare kaart of uw projectlocatie in het werkingsgebied BLI ligt.

Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de zes adviesloketten om uw projectidee voor te leggen en om als dat nodig is een verkennende afspraak te maken.

 

Aanvraag opstellen Pijl

Voor een subsidieaanvraag dient u het aanvraagformulier in te vullen en met een rechtsgeldige handtekening te verzenden. U kunt eerst ook een concept-aanvraag opstellen en bespreken met het adviesloket voordat u de aanvraag definitief maakt. Voor de concept-aanvraag kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. Dit aanvraagformulier is eenvoudig te wijzigen als u de aanvraag definitief wilt maken.

Aanvraagformulier Subsidieregeling BLI 2018

Naast het aanvraagformulier moet u ook een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan). Hieronder twee formats die u kunt gebruiken voor het opstellen van een projectplan en een begroting:

Format projectplan

Format begroting

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor bij Volledige Aanvraag.

Toetsing van uw aanvraag Pijl

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader de volgende instrumenten:

  • Uitvoeringsprogramma: De inhoudelijke vereisten en criteria in het openstellingsbesluit vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. U treft de achtergronden van de vereisten en criteria aan in het Uitvoeringsprogramma 2017. Voor de interpretatie daarvan kan het Uitvoeringsprogramma in de toetsing ook een rol spelen.
  • Subsidieregeling : Uw aanvraag dient primair te voldoen aan de vereisten in de Subsidieregeling BLI 2018.
  • Subsidieverordening: Voor subsidietechnische zaken kan het nodig zijn dat uw aanvraag voldoet aan specifieke bepalingen van de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds.
  • Beleidsregels: Tot slot hanteert het Waddenfonds een aantal beleidsregels bij het beoordelen en toekennen van uw aanvraag. Deze vindt u hier: Beleidsregel subsidiabele kosten en Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds.

Verzending van uw aanvraag Pijl

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens:
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Emailinfo@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Communicatie Pijl

Als het Waddenfonds u een subsidie toekent, dan staat in de subsidiebeschikking omschreven aan welke communicatieverplichtingen u moet voldoen. In de toolbox vindt u een handleiding en logomateriaal van het Waddenfonds, die u in kunt zetten in uw communicatie en bij het genereren van publiciteit:

Toolbox downloaden