documenten

Het Waddenfonds hanteert een aantal kaders voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het realiseren van de hoofddoelstellingen van het fonds. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten.

SUBSIDIEREGELING
Voordat subsidieaanvragen bij het Waddenfonds kunnen worden ingediend, stelt het dagelijks bestuur in een subsidieregeling of openstellingsbesluit de uitgangspunten vast. Op dit moment is zijj de volgende regelingen van kracht:

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties 2018

Subsidieregeling Thematische Openstelling 2019-01

Subsidieregeling Advieskosten 2019-02

 

SUBSIDIEVERORDENING
Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017. Hierin staat omschreven welke criteria gelden voor het toekennen van een aanvraag. De Beleidsregel subsidiabele kosten bevat de nadere bepalingen van subsidiabele kosten die het Waddenfonds hanteert. Denk daarbij aan kosten, uurtarieven en subsidiepercentages.

Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017

Beleidsregel subsidiabele kosten

 

UITVOERINGSPROGRAMMA
Het Waddenfonds hanteert negen thema’s. In het Uitvoeringsprogramma 2017 is vastgesteld wat de aandachtsgebieden per thema zijn. Voor een subsidieaanvraag dient het project te vallen binnen zo’n aandachtsgebied (themalijn). In het Uitvoeringsprogramma 2017 worden per thema de themalijnen omschreven.

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2027

 

UITVOERINGSKADER
In 2017 is het nieuwe Uitvoeringskader van het Waddenfonds in werking getreden. Het uitvoeringskader geeft zowel richting aan de bijdragen uit het Waddenfonds aan de majeure opgaven, als aan de thematische openstellingen en het Budget Lokale Innovaties (BLI).

Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

x

Belangrijke mededeling

Het Budget Lokale Innovaties staat open. Thematische openstelling en adviesvoucherregeling gepubliceerd.