Volledige Aanvraag

Een ingevuld aanvraagformulier en een projectplan is voor het Waddenfonds niet altijd voldoende om uw aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Hieronder leest u welke documenten u mogelijk – afhankelijk van uw situatie – verder moet invullen voor een volledige subsidieaanvraag.

U kunt ook één van onze subsidiespecialisten raadplegen.

De-minimisverklaring

Als er bij de uitvoering van uw project sprake is van economische activiteiten, dan is er bij een subsidieverlening aan uw project sprake van staatssteun. Staatssteun kan geoorloofd zijn op grond van de subsidieverordening van het Waddenfonds. Eén van de vormen van geoorloofde staatssteun, is de-minimissteun. De-minimissteun is van toepassing voor relatief kleine steunbedragen.

Als u een subsidie aanvraagt op grond van de-minimissteun (artikel 1.4 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017), dan geeft u dit aan in het aanvraagformulier. U dient dan tevens (per projectpartner) een de-minimisverklaring in te vullen, te ondertekenen en aan uw subsidieaanvraag toe te voegen. 

De-minimissteunverklaring

Machtiging

Mocht u namens andere of meerdere partijen of rechtspersonen een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds indienen, dan bent u als gevolmachtigde samen met de machtigingsgever verplicht een machtiging in te leveren:

Machtigingsformulier

Let op: het Waddenfonds neemt een aanvraag pas in behandeling als de rechtmatigheid van het machtigingsformulier is vastgesteld. Daarvoor dient het machtigingsformulier rechtsgeldig ondertekend te zijn. Ook moet u een document meesturen waaruit blijkt dat u de aanvragende partij(en) vertegenwoordigt. Afhankelijk van uw situatie is dat een uitreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de statuten van uw organisatie, een volmacht of een mandaatbesluit.

Samenwerkingsovereenkomst

Als meerdere partijen samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van een project, dan dient u een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, te ondertekenen en bij te voegen.

Let op: het Waddenfonds neemt een aanvraag pas in behandeling als de rechtmatigheid van de samenwerkingsovereenkomst kan worden vastgesteld. De overeenkomst moet rechtsgeldig ondertekend zijn door alle samenwerkende partijen. Ook moet u een document meesturen waaruit blijkt dat u de samenwerkingspartners vertegenwoordigt. Afhankelijk van uw situatie is dat een uitreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de statuten van uw organisatie, een volmacht of een mandaatbesluit.

MKB verklaring

Voor het bepalen van de maximale overheidssteun is het noodzakelijk dat het Waddenfonds weet wat voor type onderneming de aanvraag doet. Hiervoor kunt u onderstaande MKB verklaring invullen. U dient deze verklaring bij uw aanvraag bij te voegen.

MKB verklaring (pdf)

De modelverklaring is opgesteld door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en met toestemming overgenomen.