Water

Het thema Water heeft twee themalijnen:

Themalijn Extra vooroevers bij dijkversterking

Subsidiabele activiteiten

1. Maatregelen ter versterking van de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden die bijdragen aan de kustveiligheid en aan versterking van de kustverdediging en daarmee tevens aan de versterking van de recreatieve en economische kwaliteiten van de Waddenkust.

2. Maatregelen die zorgen voor vernatuurlijking / verzachting van van overgang en zoals de overgang tussen land en zee, tussen landbouw en natuur e.d.

3. Maatregelen die invulling geven aan meer dynamiek in de kust- en waterbeheer in duingebieden op de Waddeneilanden (bijvoorbeeld door ontwikkeling van stuifdijken / stuifduinen, kerven in de dijk en/of ‘washovers’).

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 24 t/m 26.

Themalijn Slim benutten van zoet water

Subsidiabele activiteiten

1. Maatregelen ter vergroting van de zelfvoorzieningsgraad in de drinkwaterbehoefte en ter betere benutting van (zuiniger omgaan met) zoet water op één of meerd Waddeneilanden.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 24 t/m 26.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.