Subsidieregeling Thematische Openstelling

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/01 kunnen vanaf dinsdag 13 oktober 2020 om 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op donderdag 31 december 2020 om 12.00 uur.  

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds, te weten duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen en bodem, water, licht en geluid. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Neem in uw voorbereiding in ieder geval contact op met één van onze programmaregisseurs.

Voorbereiding Pijl

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: Neem de Subsidieregeling Waddenfonds 2020-01 door.

Controleer of uw projectlocatie in het werkingsgebied Waddenfonds ligt.

Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de programmaregisseurs om uw projectidee voor te leggen en als dat nodig is een verkennende afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen met 058 233 90 20 of mailen naar info@waddenfonds.nl

Aanvraag opstellen Pijl

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Ook moet u een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan).

Aanvraagformulier Subsidieregeling Waddenfonds 2020-01

Format projectplan

Format begroting

Format businesscase

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Toetsing van uw aanvraag Pijl

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader de volgende instrumenten:

Verzending van uw aanvraag Pijl

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens:
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Emailinfo@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Procedure na indiening Pijl

Aanvragen worden door het Waddenfonds beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Beoordeling vindt pas plaats als een volledige aanvraag is ingediend en ontvankelijk is verklaard.

De beslistermijn op een aanvraag bedraagt 13 weken.

De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.