Subsidieregeling Thematische Openstelling

De indieningstermijn voor deze subsidieregeling is op 21 januari 2020 gesloten.

Voor de subsidieregeling Thematische Openstelling kunt u binnen de daarvoor gestelde indieningstermijnen aanvragen indienen die betrekking hebben op de hoofdthema’s van het Waddenfonds. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Neem in uw voorbereiding in ieder geval contact op met één van onze programmaregisseurs.

Voorbereiding Pijl

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: Neem de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01 door.

Controleer of uw projectlocatie in het werkingsgebied Waddenfonds ligt.

Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de programmaregisseurs om uw projectidee voor te leggen en als dat nodig is een verkennende afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen met 058 233 90 20 of mailen naar info@waddenfonds.nl

Aanvraag opstellen Pijl

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Ook moet u een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan).

Aanvraagformulier Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01

Format projectplan

Format begroting

Format businesscase

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Toetsing van uw aanvraag Pijl

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader de volgende instrumenten:

  • Uitvoeringsprogramma: De inhoudelijke vereisten en criteria in het openstellingsbesluit vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. U treft de achtergronden van de vereisten en criteria aan in het Uitvoeringsprogramma 2017. Voor de interpretatie daarvan kan het Uitvoeringsprogramma in de toetsing ook een rol spelen.
  • Subsidieregeling : Uw aanvraag dient primair te voldoen aan de vereisten in de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01.
  • Subsidieverordening: Voor subsidietechnische zaken kan het nodig zijn dat uw aanvraag voldoet aan specifieke bepalingen van de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds.
  • Beleidsregels: Tot slot hanteert het Waddenfonds een aantal beleidsregels bij het beoordelen en toekennen van uw aanvraag. Deze vindt u hier: Beleidsregel subsidiabele kosten en Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds.
Verzending van uw aanvraag Pijl

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens: 
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Emailinfo@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Procedure na indiening Pijl

Aanvragen worden in deze tender ingediend bij en beoordeeld door het Waddenfonds. Nadat de indieningstermijn gesloten is, kan geen inhoudelijke informatie over het project meer worden aangeleverd. Van de volledige aanvragen wordt bepaald of zij ontvankelijk zijn. U ontvangt eind april/begin mei 2020 een brief als uw aanvraag ontvankelijk is en een afwijzingsbeschikking als uw aanvraag niet ontvankelijk is.

Ontvankelijke aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een externe adviescommissie. Deze commissie kent punten toe aan de aanvragen op basis van de toetsingscriteria in de regeling en rangschikt de aanvragen, die voor subsidieverlening in aanmerking komen. De beslistermijn op een aanvraag bedraagt 22 weken, wat inhoudt dat eind juni 2020 bekend is welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.

De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.