Subsidie weidevogelparel Tjerkwerd

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 369.765,- voor het project Van Parel naar Kerngebied. Het doel is om geïsoleerd gelegen weidevogelgebieden te behouden en te verbeteren. In dit geval gaat het om weidevogelparels bij Tjerkwerd, Lollum en Wommels(Skrok). Bij Tjerkwerd wordt een experimentele manier van bemesten toegepast. De totale kosten van het project bedragen € 402.851,-.

Van Parel naar Kerngebied richt zich op het ontwikkelen van een aanpak om weidevogelgebieden te optimaliseren en te behouden. Dit gebeurt enerzijds door verbetering van de biodiversiteit, zodat weidevogels er gaan nestelen, broeden en er hun kuikens kunnen grootbrengen. Anderzijds wordt onderzocht wat de belangrijkste factoren en processen zijn die bijdragen aan een optimaal broedgebied voor weidevogels, waaronder de grutto.

Onder de maatregelen valt een experimentele manier van bemesten die naar verwachting gunstig kan zijn voor weidevogels. Op ongeveer 20 hectare weiland bij Tjerkwerd worden brokken ruige mest (gemaakt van de dikke fractie van drijfmest) een jaar lang in kleine hoeveelheden over het land uitgereden. Onderzocht wordt of dit leidt tot een betere bodemkwaliteit en vegetatie en een hogere insectenstand. Het injecteren van drijfmest in deze gebieden is, gezien het hoogteverschil van de percelen en het verhoogde waterpeil, praktisch gezien toch al lastig. Voor het verbeteren van het leefgebied van weidevogels is het bovendien niet gunstig. Voor de uitvoering zijn een mestscheider en mestwagen nodig. Kennis die wordt opgedaan zal worden uitgewisseld, onder anderen met het project Wij & Wadvogels van het Waddenfonds en stakeholders in het projectgebied.

Het initiatief draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Waddenfonds: het versterken van natuur- en landschapswaarden en het vergroten van de biodiversiteit in het kustgebied.