Waakvogels krijgt ruim 2,2 miljoen van Waddenfonds

Het project Waakvogels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt € 2.245.711, – van het Waddenfonds. In het project worden zes Wadvogelsoorten over langere periode gemonitord, om na te gaan hoe het met hun specifieke leefomgeving gesteld is. Dit onder invloed van onder andere de achteruitgang van ecosystemen, intensieve landbouw, industrie en klimaatverandering. Ook wordt kennis opgedaan over het effect van herstelmaatregelen op de vogelpopulatie. Waakvogels wordt opgezet door onderzoekscentrum BirdEyes van de RUG. De totale kosten van het project bedragen € 10.000.000, -.

De zes vogelsoorten die zullen worden gevolgd zijn de rotgans, lepelaar, drieteenstrandloper, rosse grutto, de gewone grutto en de kanoet. Elk van deze vogels heeft een ander habitat in het Waddengebied, waar ze specifieke eisen aan stellen. Volgens trekvogelecoloog Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zeggen wadvogels veel over de kwaliteit van hun leefomgeving en worden ze daarom ‘waakvogels’ genoemd. De monitoring maakt duidelijk of deze wadvogels bepaalde gebieden mijden als de omstandigheden er verslechteren of ze juist opzoeken als ze zijn verbeterd. Op deze wijze wordt duidelijk welke maatregelen helpen en welke het meest effectief zijn in het Waddengebied. De impact van herstelmaatregelen, zoals aanleg van nieuwe natuur, hoogwatervluchtplaatsen, foerageer- en rustgebieden of andere beschermingsmaatregelen, wordt ook geanalyseerd en gemonitord op basis van door de waakvogels geleverde data.

Metingen vinden per vogel plaats aan de hand van tellingen, zendering en veldwaarnemingen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de aantallen, beschikbaarheid van voedsel, verstoring, foerageergedrag, conditie, overleving en het areaal geschikt leefgebied. Deze monitoring is een aanvulling op bestaande metingen en kan worden gebruikt om toekomstig beleid te maken, beheermaatregelen te verbeteren en herstel of uitbreiding van biotopen te optimaliseren. Bij het project horen onder meer een website, een openbaar toegankelijk datanet, een boek en videofilms. Monitoring moet leiden tot een versterking van de ecologische functie van het Waddengebied voor vogels en tot een beter beheer van de Waddenzee. Een van de kernwaardes van het Waddengebied, ‘dynamische natuur’, worden met dit project vergroot.