Eerste stap voor meerjarige aanpak plastics in Waddengebied

Er komt mogelijk een breed meerjarig programma voor het terugdringen van plastics in het Waddengebied. Een aantal bedrijven en organisaties die zich op verschillende manieren bezighouden met de bestrijding van plastics gaan zich daar de komende periode verder over buigen. Er is hier een start mee gemaakt tijdens de werkconferentie ‘Terugdringing plastics in het Waddengebied’, die in maart op Terschelling is gehouden.

De werkconferentie is georganiseerd naar aanleiding van de verkenning van de Waddenacademie naar de problematiek van de plastics in het Waddengebied. Die verkenning is uitgevoerd in opdracht van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied (IKW). Onder aanvoering van de conferentieleiders Eileen Blackmore van House of Design en Willemien Veele van Ecoras is er nagedacht over hoe een systeemverandering gestart kan worden. Met een grote groep betrokken mensen van verschillende organisaties, van de eilanden en vaste wal, hebben tijdens de conferentie vier verschillende werkgroepen zich gebogen over het vormgeven van een gedragen plan van aanpak. Er is nagedacht over het structureren van opruimacties, preventie en reductie van het gebruik van plastics, het ontwikkelen van alternatieven en het aanpakken en monitoren van de brontoevoer van plastics.

Hoewel de plannen de komende tijd nog verder zullen worden uitgediept, is er tijdens de conferentie met veel energie en motivatie al een grote slag gemaakt. De komende tijd zullen de verschillende partijen verder werken om te komen tot een serieuze majeure aanvraag bij het Waddenfonds en IKW. Zoals Eileen Blackmore zei aan het eind van de conferentie ‘We kijken uit naar de verdere uitwerking en samenwerking’.