Twee Friese projecten krijgen samen ruim € 1 miljoen subsidie

Twee projecten in Friesland krijgt samen ruimt €1 miljoen subsidie van het Waddenfonds. Het grootste bedrag is voor een project dat de landbouw op Terschelling weerbaarder moet maken tegen klimaatveranderingen. De kosten van het initiatief zijn €1.124.900,-. Het Waddenfonds draagt daar €999.900,- van bij. Het project Punt Piaam, dat het terpdorp toeristisch beter op de kaart moet zetten, kan rekenen op €153.658,- bij een investering van €244.281,-.

Het onderzoeksproject Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling bestudeert hoe de landbouw op Terschelling klimaatbestendig kan worden gemaakt. Onderzocht wordt hoe door slim waterbeheer, het gebruik van robuuste graskruidenmengsels en door zout- en droogtetolerante teelten kan worden ingespeeld op toename van het zoutgehalte in de bodem en verdroging. Het project is opgedeeld in meerdere fasen; in de eerste worden veldproeven en demonstratieplekken voorbereid, waarna er drie veldproeven van start gaan. Door zoet water vast te houden en dit te verdelen wordt de impact van de verzilting verminderd. 

Ook worden gewassen ontwikkeld die zich aanpassen aan droge en zoute omstandigheden. Er komt een langjarig monitoringssysteem van processen in de bodem en het water, die ook worden geanalyseerd. Docenten en studenten van Van Hall Larenstein zijn bij het project betrokken, onder meer met afstudeerprojecten en casestudies. Hiervoor komen onderzoeksfaciliteiten op het eiland. De opgedane kennis over klimaataanpassing en waterbeheer wordt gedeeld via een website, op bijeenkomsten, webinars en exposities.  

De restauratie en herbestemming van de rijksmonumentale boerderij Nynke’s Pleats in Piaam is onderdeel van het project Punt Piaam. Het prachtige terpdorp wordt ontsloten voor iedereen die dit bijzondere culturele erfgoed, het landschap en de natuur wil leren kennen en ervaren. Er komen een rustplek voor fietsers, een toiletgebouw, oplaadpunt en bankjes. Er zal informatie te vinden zijn over de terp, de kerk, de aanwezige flora en fauna en twee boerderijen die elk rijksmonument zijn. Een daarvan is Nynke’s Pleats, dat verbouwd wordt en een nieuwe bestemming krijgt. De subsidie van het Waddenfonds van €153.658,- wordt ingezet voor voorzieningen voor voorbijgangers en toeristen. De totale investering van Punt Piaam is €244.281,-.