Waddenfonds investeert 8,3 miljoen euro in Holwerd aan Zee

Het Waddenfonds reserveert 8,3 miljoen euro voor het project Holwerd aan Zee, op voorwaarde dat de financiering daarvan rond komt. Met de bijdrage van het Waddenfonds komt de realisatie van de tweede fase van dit plan een stap dichterbij. Met het totale project Holwerd aan Zee is een investering gemoeid van bijna 63 miljoen euro. Aanvrager is de provincie Fryslân.

Het Waddenfonds steekt in totaal 18 miljoen in drie majeure projecten: behalve Holwerd aan Zee zijn dat Vitale Kustzone Lauwersmeer (8,3 miljoen) en De Donkerte van het Waddengebied (1,5 miljoen). De projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies. Het IKW is een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

Voor Holwerd aan Zee wordt een doorgang in de zeedijk gemaakt naar een uit te graven getijdenmeer van 37 hectare groot. De doorbraak van de dijk betekent dat de Waddenzee in contact komt met de Friese boezem. Door het ontstaan van een brakwatergetijdengebied wordt vismigratie mogelijk, belangrijk voor de overlevingskansen van diadrome vissoorten. Dit zijn soorten die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van zowel zoet als zout water. Een brakwatermilieu zoals in de geul en het meer zal ontstaan, is nergens langs de Waddenkust aanwezig en dus zeer waardevol voor de visstand. Het bevorderen van vismigratie uit de Waddenzee naar zoetwaterplekken is een van de doelstellingen van het Waddenfonds.

Behalve voor vissen, biedt Holwerd aan Zee ook kansen voor wadvogels. Er worden twee broedeilanden van minimaal 3 hectare aangelegd, waar deze dieren kunnen uitrusten, foerageren en broeden. Ook de slikkige randen langs het beleefmeer en buitendijkse kwelders zijn hiervoor geschikt.

Omdat het dorp Holwerd aan zee komt te liggen, kan dit een stimulans betekenen voor het cultuurtoerisme. De cultuurtoerist heeft behoefte aan kwaliteit, beleving van het Waddengebied en het bezoeken van interessante plekken. Ter bevordering van het toerisme worden recreatiewoningen gebouwd en worden er een boulevard, getijdenhaven, natuurbeleefpad en een drijvende vogelkijkhut aangelegd. Ook het bevorderen van duurzaam belevingstoerisme is een doel van het Waddenfonds.

Binnen het project Holwerd aan Zee wordt circa 4 hectare landbouwgrond geschikt gemaakt voor zilte teelt van aardappelen en andere gewassen.

De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), tevens bestuurslid van het Waddenfonds, verklaart dat Holwerd aan Zee op meerdere fronten nieuwe kansen biedt. “Voor de flora en fauna, maar ook voor het cultuurtoerisme en de landbouw. Holwerd aan Zee is een prachtige ontwikkeling voor het Friese waddengebied die opgepakt is door de Fryske mienskip. Ik ben erg blij dat dit project mede door het Waddenfonds mogelijk wordt.” Voor het gehele projectplan moet nog een definitief ontwerp worden gemaakt. De komende twee jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Zo is onder andere meer onderzoek nodig of slib die vrijkomt bij het uitgraven van het meer, gebruikt kan worden voor dijkversterking. Het Waddenfonds trekt hierin samen op met de initiatiefnemers.