Waddenfonds ondersteunt zes grote projecten

Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dankzij de financiële steun van het fonds wordt  er voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio. De projecten die vandaag door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo zal er een grootschalig onderzoek starten naar het ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Ook vindt er een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.
,,Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied.’’ De zes projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken. 

Onderzoek bodemleven Waddenzee  

De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten zullen de komende vier jaar een groot onderzoek uitvoeren naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee. Door onder andere milieuvervuiling en bodemberoerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast. Het onderzoek moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee.  Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden. De kosten van het onderzoek zijn bijna
€ 6,5 miljoen. Het Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij.

Slow Mill

Voor de kust van Texel zal een pilot worden uitgevoerd met de Slow Mill, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. Tijdens de proef krijgen 100 huishoudens groene stroom van de Slow Mill. Als de pilot goed uitpakt, wordt er gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie. Voor de pilot is € 4 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen vanuit het Waddenfonds.

Inzet overtollig slib voor landbouwgronden

Een andere innovatie is het project waarbij overtollig slib uit de Eems-Dollard ingezet wordt om landbouwgronden op te hogen. Onderdeel van de proef is om veengronden, die door inklinking nu nog veel CO2 uitstoten, af te dekken met een laag slib uit de Eems-Dollard. Tegelijkertijd zorgt het baggeren van slib voor een sterke verbetering van de ecologisch situatie in de Eems- Dollard. Het Waddenfonds investeert ruim € 800.000,– in het project. De totale kosten bedragen € 1,6 miljoen.

Herstel belangrijke vissoorten

Ook wordt er een project gestart om de stand van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en Lauwersmeer te herstellen. Daarbij gaat het onder andere om de driedoornige stekelbaars, houting, zeeforel en paling. Een belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe. De Drentse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het Wad. Om de vismigratie makkelijker te maken zullen achter de zeedijk stuwen worden verwijderd én vispassages en grindbedden worden aangebracht. Ook in de sluizen bij Lauwersoog moeten voorzieningen worden getroffen. Het Waddenfonds kent het project een subsidie toe van € 3 miljoen op een totale investering van
€ 4,6 miljoen.

Verbinding rond de Súd Ie

Om de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te versterken, steunt het Waddenfonds het project Verbinding rond de Súd Ie. In de derde en laatste fase wordt de vaarverbinding tussen Dokkum en Lauwersmeer voltooid met nieuwe bruggen en aanlegvoorzieningen, herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen en vispassages. Het Waddenfonds stelt voor de afronding van dit project € 4,9 miljoen beschikbaar. De totale kosten zijn € 9,8 miljoen. 

Bezoekerscentrum Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog kunnen Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV samen starten met de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum. In het energieneutrale gebouw komen wisselende exposities over onder andere het Nationaal Park Schiermonnikoog en Werelderfgoed Waddenzee. Ook kunnen toeristen en de zakelijke markt er terecht voor allerlei arrangementen en uitjes op het eiland. Het bezoekerscentrum gaat € 3 miljoen kosten. Het Waddenfonds steunt de realisatie met € 1.250.000,–.