Natuur

Het thema Natuur heeft vier themalijnen:

Themalijn Behoud en versterking van vogels van wad, kust en duin

Subsidiabele activiteiten

1.  Het aanleggen en verbeteren van hoogwatervluchtplaatsen, het creëren van broedgelegenheid en/of het versterken van de voedselbeschikbaarheid en het verbeteren van milieuomstandigheden voor wad-, kust- en duinvogels om te foerageren, te migreren, te rusten en te broeden.

2. Bij het subsidiëren van natuurprojecten kunnen fysieke maatregelen binnen natuurontwikkelingsprojecten die aantoonbaar bijdragen aan het behoud van rust in het natuurgebied (en tevens zijn gericht op recreatieve natuurbeleving) subsidiabel zijn als natuurmaatregel.

3. Educatieve en communicatieve maatregelen voor zover die aantoonbaar bijdragen aan vergroting van het draagvlak voor behoud van de functies van het waddengebied voor kust-, duin- en wadvogels en bijdragen aan bewustwording en bekendheid met de betekenis van de natuur en/of bijdragen aan 660 gedragsverandering (waardoor gebieden minder verstoord worden door mensen). Maatregelen die niet fysiek tot ingrepen leiden in de natuurgebieden zelf, maar gericht zijn op recreatie, educatie en communicatie worden gesubsidieerd als infrastructurele voorzieningen.

4. Fysieke maatregelen die leiden tot de aanleg van nieuwe hotspots of tot een betere functievervulling als hotspot voor flywaypopulaties; in combinatie daarmee komen ook op elkaar afgestemde internationale 665 monitoring en tellingen in aanmerking (vanwege hun bijdrage aan een beter op elkaar afgestemd internationaal flywaybeheer).

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 15 t/m 23.

Themalijn Vispassages en vismigratie

SUBSIDIABLE ACTIVITEITEN

1. De aanleg van vispassages en het treffen van andere maatregelen ter verbetering van de migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterfauna (die in hun levenscyclus hiervan afhankelijk zijn) en bijdragen aan de biodiversiteit van de Waddenzee.

2. De realisering van geleidelijke zoet-zoutovergangen op de genoemde locaties en/of de realisering van 700 vogeleilanden of hoogwatervluchtplaatsen voor visetende vogels in samenhang hiermee.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 15 t/m 23.

Themalijn Herstel natuurlijke processen

Subsidiabele activiteiten

1. Pilots en/of maatregelen die slib onttrekken aan het systeem en/of die het baggerbezwaar van de havens en vaargeulen verminderen en waarbij het slib niet elders in de Waddenzee of de Noordzee wordt gestort. 755 Dit bij voorkeur in combinatie met maatregelen die leiden tot het nuttig hergebruik van slib en/of die de natuurwaarde van de Eems-Dollard of het daaraan grenzende kustgebied versterken;

2. Maatregelen die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen. Het moet daarbij gaan om additionele maatregelen ten opzichte van maatregelen waarvoor overheden reeds 760 verantwoordelijk zijn;

3. Maatregelen gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 15 t/m 23.

Themalijn Herstel biobouwers en voedselweb

Subsidiabele activiteiten

1. Maatregelen ter vergroting van het areaal aan biobouwers (bijvoorbeeld ongestoorde natuurlijke mosselbanken, oesters en zeegrasvelden); Voor litoraal zeegras geldt dat alleen grootschalige leren door doen pilots met een deugdelijke monitoringsopzet die aansluit bij de bevindingen van de PRW-rapportage hierover subsidiabel zijn.

2. Maatregelen die het areaal voor visserij gesloten gebied in het sublitorale deel van de Waddenzee 830 vergroten.

3. Maatregelen die het bodemleven herstellen door vermindering van de bodemberoering en/of door de aanleg/ontwikkeling van ruwe bodemstructuren.

4. Maatregelen die bijdragen aan vermindering van de effecten van menselijk gebruik en het behoud en vergroting van rust op Wadplaten. In het bijzonder op de vijf toplocaties gelegen nabij de eilanden. 835

5. Maatregelen voor nieuwe binnendijkse invanglocaties voor mosselzaad.

6. Kavelruil van (kweek- en verwater)percelen die zorgt voor het reduceren van het aantal percelen op ecologisch minder of niet verstorende locaties.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 15 t/m 23.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.