Duurzame visserij 

Het thema Duurzame visserij heeft drie themalijnen:

Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken

Subsidiabele activiteiten

  • Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe technieken en/of  maatregelen gericht op:
  • significant mindere bodemberoering van de (garnalen)visserij op het Wad, waardoor een groter areaal ongestoorde gebieden in de Waddenzee ontstaan (gevrijwaard van bodemberoering door garnalenvisserij) en de effecten van deze maatregel gemonitord worden;
  • een significant mindere bijvangst, door aanpassing vistuigen en toepassing innovatieve sorteertechnieken;
  • innovatieve vismethoden en processen gericht op de aanlandplicht en verdere verduurzaming van de (garnalen)visserij.
  • duurzame, hygiënische verwerking van producten van de Wadvisserij aan boord en aan wal;
  • benutten van reststromen (waaronder bijvangsten) van de Wadvisserij;
  • het voorkomen van afval aan boord.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 25 t/m 26.

Verbreding en flexibilisering

Subsidiabele activiteiten

Innovatieve maatregelen die verbreding, bedrijfsomschakeling en vermarkting van de wadvisserij bevorderen, waarbij wordt ingespeeld op seizoensgebonden aanbod.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 25 t/m 26.

Aquaculturen

Subsidiabele activiteiten

  • Innovatieve maatregelen gericht op versnelde marktintroductie van praktijkgerichte, economisch rendabele en duurzame toepassing van (ketens van) aquaculturen in/vanuit het waddengebied.
  • een praktijkproef om te komen tot een rendabele businesscase voor een mosselzaadkwekerij gericht op duurzaam herstel van mosselbanken en duurzame exploitatie daarvan;
  • Voor de langere termijn lijkt het interessant om zeegrasherstel te financieren uit winstgevende zeegraskwekerijen. Maatregelen die een dergelijk perspectief realiseerbaar maken komen ook voor ondersteuning in aanmerking.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 25 t/m 27.

x

Belangrijke mededeling

Het Waddenfonds zoekt een secretaris-directeur. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Beljon + Westerterp, 0513 656 177.