Duurzame visserij 

Het thema Duurzame visserij heeft drie themalijnen:

Themalijn Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering

Subsidiabele activiteiten

Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe technieken en / of –maatregelen gericht op:

1. Significant mindere bodemberoering van de (garnalen)visseij op het Wad, waardoor een groter areaal ongestoorde gebieden in de Waddenzee ontstaan (gevrijwaard van bodemberoering door garnalenvisserij) en de effecten van de maatregel gemonitord worden.

2. Een sgnificant mindere bijvangst, door aanpassing vistuigen en toepassing innovatieve sorteertechnieken op het schip.

3. Innovatieve vismethoden en processen gericht op de aanlandplicht en verdere verduurzaming van de (garnalen)visserij.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 38 t/m 39.

Themalijn Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken

Subsidiabele activiteiten

Projecten gericht op:

1. Duurzame, hygiënische verwerking van producten van de Wadvisserij aan boord en aan wal.

2. Benutten van reststromen (waaronder bijvangst) van de Wadvisserij.

3. Het door vissers verzamelen en aanlanden van afval op zee, zoals verloren vistuig en zwerfvuil.

4. Het voorkomen van afval aan boord.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 38 t/m 39.

Themalijn Verbreding en flexibilisering

Subsidiabele activiteiten

Innovatieve maatregelen die verbreding, bedrijfsomschakeling en vermarkting van de wadvisserij bevorderen, waarbij wordt ingespeeld op seizoensgebonden aanbod.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 38 t/m 39.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.