Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 december 2017 tot 25 januari 2018 voor 12.00 uur. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van de thema's van het Waddenfonds.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Kijk voor een verdere toelichting in Subsidieregeling Waddenfonds 2017 - 02

 

Voorbereiding

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: 

  1. Neem de Subsidieregeling Waddenfonds 2017 - 02 door. 
  2. Controleer of uw projectlocatie in het werkingsgebied Waddenfonds ligt.
  3. Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de programmaregisseurs om uw projectidee voor te leggen en als dat nodig is een verkennende afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen met 058 233 90 20 of mailen naar info@waddenfonds.nl
Aanvraag opstellen

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor het aanvraagformulier in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Ook moet u een projectplan aanleveren met o.a. een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan).

Aanvraagformulier Subsidieregeling Waddenfonds 2017 -02

format projectplan

format begroting

format businesscase


Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Rechtmatigheid van uw aanvraag

Voordat een aanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, toetst het Waddenfonds de volledigheid. Eén van de aandachtspunten daarbij is de rechtmatige ondertekening van uw aanvraag. Het Waddenfonds toetst dat in principe aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mogelijk is ook dat uw organisatie u een volmacht heeft gegeven of dat in de statuten de bevoegdheden van bestuurders of directie worden toegelicht. In die gevallen dient u de volmacht(en), de statuten of een mandaatbesluit mee te sturen. Eveneens dient u aan te tonen dat u de aanvragende partij(en) vertegenwoordigt en als gemachtigde optreedt. Als er sprake is van een samenwerkingsverband tussen projectpartijen, dan dient u aan te tonen dat u namens alle partijen gemachtigd bent.

Verzending van uw aanvraag

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en door de persoon of personen die daartoe bevoegd zijn, is ondertekend. U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.


Adresgegevens: 
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

Email: info@waddenfonds.nl


Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert een toetsingskader voor subsidieaanvragen. Belangrijke documenten kunt u vinden in het sidemenu onder Toetsing van uw aanvraag.