Klimaatadaptatie landbouw Terschelling

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van Living Lab en betreft het aanpassen van de landbouw in de polder op Terschelling aan verzilting en verdroging. Op kleine proefvelden wordt geëxperimenteerd met slim waterbeheer (vasthouden van zoet water), de teelt van grasrassen en graskruidenmengsels die tegen zout en droogte kunnen en met gewassen op zilte grond. Doel is om meer kennis te verzamelen en te verspreiden over wat succesvol kan zijn voor een klimaatbestendige landbouw.