Subsidieregeling advieskosten

De indieningstermijn voor deze subsidieregeling is op 4 oktober 2019 gesloten.

Het Waddenfonds wil potentiële aanvragers graag nog beter bedienen bij het aanvragen van een subsidie. Daarom is er een aparte subsidieregeling advieskosten. Aanvragers kunnen via deze regeling een adviesvoucher aanvragen van maximaal € 5.000,–. De subsidie kan gebruikt worden ter compensatie van advieskosten bij het opstellen van een grotere subsidieaanvraag voor het Waddenfonds.

Heeft u vragen over de subsidieregeling advieskosten, neemt dan contact op met een van de programmaregisseurs.

Volledige aanvraag Pijl

Lees eerst de subsidieregeling advieskosten goed door voordat u start met het invullen van het aanvraagformulier:

Voor een volledig aanvraag, dient u de volgende documenten aan te leveren:

Subsidiabele kosten Pijl

Onderstaande kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • Inhoudelijke ondersteuning gericht op het voldoen aan de thematische doelen van het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds en de criteria als gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01.
  • Subsidietechnische ondersteuning gericht op het voldoen aan de vereisten en criteria zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds en toepassing van de formats voor in te dienen projectplan, -begroting en business case.
Voorwaarden Pijl

Let verder op de volgende voorwaarden:

  • Indien u als samenwerkingsverband een aanvraag indient voor de brede tender komt alleen de penvoerder in aanmerking voor subsidie voor de advieskosten.
  • De subsidieadviseur dient een zelfstandige ondernemer te zijn of een onderneming die ten tijde van de aanvraag van een subsidie in de vorm van een adviesvoucher ten minste twee jaren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aantoonbaar als hoofdactiviteit mede adviesopdrachten uitvoert met betrekking tot projectvoorbereiding en -begrotingen gericht op subsidieaanvragen.
Definitieve vaststelling Pijl

Bij uw volledige aanvraag voor (en onder de condities van) Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01 (begin 2020) dient u een aanvraag in voor vaststelling van de advieskosten. Dit doet u door op het aanvraagformulier voor de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01 dit aan te kruisen bij onderdeel E. Bij dit aanvraagformulier overlegt u een gespecificeerde factuur van uw adviseur. Het Waddenfonds gaat dan over tot vaststelling en uitbetaling van de tegemoetkoming in de advieskosten. Bepalend daarbij is de volledigheid van de aanvraag op grond van Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01 en niet de daadwerkelijke subsidieverlening of -afwijzing onder Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01.