> terug naar het overzicht
Nuttig toepassen van Waddenslib

Groningen Seaports NV wil met het project ‘Nuttig toepassen van Waddenslib’ aantonen dat er afzetstromen zijn voor waddenslib die een geschikt en haalbaar alternatief vormen voor verspreiding van het slib in de Waddenzee en het Eemsestuarium. Om deze visie te realiseren moet de toepassing technisch, financieel en juridisch haalbaar worden gemaakt. Het project omvat vier onderdelen:

  1. Reinigen, overslag en transport van slib: Voor de verwerking en toepassing van grote hoeveelheden zout slib op land of in een kwelder moeten duurzame en betaalbare oplossingen worden gevonden;
  2. Praktijkproef landbouw: Levert de toepassing van waddenslib een meerwaarde op voor de landbouw?;
  3. Wettelijk kader: Borgen van juridische kaders en zekerheid voor de toepassing van waddenslib;
  4. Ecologische en economische potentie: Komen tot een businesscase.

Alleen voor onderdeel 1 is subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds.

Het slib uit de zeehavens Eemshaven en Delfzijl is nog niet eerder op land of voor kwelderaanleg toegepast, op een praktijkproef in 2015 na. De vraag ligt nu voor hoe te komen tot een duurzame en betaalbare overslag, transport en verwerkingsmethode? De uitkomsten van het project worden breed gedeeld (o.a. met de Raad van Advies Waddenzeehavens), omdat zij ook voor andere toepassingen en projecten, zoals verwerking in dijken, van belang zijn.

 

Aanvrager: Groningen Seaports NV
Totale kosten van het project: € 486.943
Bijdrage Waddenfonds:  € 121.736
Status: In uitvoering

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.