SubsidieREGELING budget Lokale innovaties 

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,--.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Er is maximaal € 1.000.000,-- beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over uw aanvraag kunt u bellen of mailen met een van onderstaande adviesloketten:

  • Leader Kop van Noord-Holland | T 072 - 519 57 74 | M leader@nhn.nl
  • Streekwurk Zuidwest Fryslân |T 058 - 292 59 64 | M zuidwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noardwest Fryslân | T 0517 - 38 07 33 | M noardwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noordoost Fryslân | T 0511 - 47 92 10 | M noordoost@fryslan.frl
  • Streekwerk Waddeneilanden| T 058 - 292 58 12 | M eilanden@fryslan.frl
  • Provincie Groningen (subsidieadviesloket) |T 050 - 316 47 00 |                                          subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Kijk hier voor uitgebreide adresgegevens van de adviesloketten en een indeling per regio. 

Voorbereiding

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: 

Aanvraag opstellen

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Ook moet u een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan).

Aanvraagformulier Subsidieregeling BLI 2018

Format projectplan

Format begroting

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Rechtmatigheid van uw aanvraag

Voordat een aanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, toetst het Waddenfonds de volledigheid. Eén van de aandachtspunten daarbij is de rechtmatige ondertekening van uw aanvraag. Het Waddenfonds toetst dat in principe aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mogelijk is ook dat uw organisatie u een volmacht heeft gegeven of dat in de statuten de bevoegdheden van bestuurders of directie worden toegelicht. In die gevallen dient u de volmacht(en), de statuten of een mandaatbesluit mee te sturen. Eveneens dient u aan te tonen dat u de aanvragende partij(en) vertegenwoordigt en als gemachtigde optreedt. Als er sprake is van een samenwerkingsverband tussen projectpartijen, dan dient u aan te tonen dat u namens alle partijen gemachtigd bent.

Verzending van uw aanvraag

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens: 
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

Email: info@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Toetsing van uw aanvraag

Aanvragen worden in deze tender ingediend bij en beoordeeld door het Waddenfonds. Nadat de indieningstermijn gesloten is, kan geen inhoudelijke informatie over het project meer worden aangeleverd. Van de volledige aanvragen wordt bepaald of zij ontvankelijk zijn. U ontvangt eind april/begin mei 2019 een brief als uw aanvraag ontvankelijk is en een afwijzingsbeschikking als uw aanvraag niet ontvankelijk is.

Ontvankelijke aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een externe adviescommissie. Deze commissie kent punten toe aan de aanvragen op basis van de toetsingscriteria in de regeling en rangschikt de aanvragen, die voor subsidieverlening in aanmerking komen. De beslistermijn op een aanvraag bedraagt 22 weken, wat inhoudt dat eind juni 2019 bekend is welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.  

De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.

Het Waddenfonds hanteert daarnaast een toetsingskader voor subsidieaanvragen. Belangrijke documenten kunt u vinden in het sidemenu onder Toetsing van uw aanvraag.

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.