SubsidieREGELING budget Lokale innovaties 

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,--.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Er is maximaal € 1.000.000,-- beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over uw in te dienen aanvraag kunt u bellen of mailen met een van onderstaande adviesloketten:

  • Leader Kop van Noord-Holland | T 072 - 519 57 74 | M leader@nhn.nl
  • Streekwurk Zuidwest Fryslân |T 058 - 292 59 64 | M zuidwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noardwest Fryslân | T 0517 - 38 07 33 | M noardwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noordoost Fryslân | T 0511 - 47 92 10 | M noordoost@fryslan.frl
  • Streekwerk Waddeneilanden| T 058 - 292 58 12 | M eilanden@fryslan.frl
  • Provincie Groningen (subsidieadviesloket) |T 050 - 316 47 00 |                                          subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Kijk hier voor uitgebreide adresgegevens van de adviesloketten en een indeling per regio. 

Voorbereiding

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: 

Aanvraag opstellen

Voor een subsidieaanvraag dient u het aanvraagformulier in te vullen en met een rechtsgeldige handtekening te verzenden. U kunt eerst ook een concept-aanvraag opstellen en bespreken met het adviesloket voordat u de aanvraag definitief maakt. Voor de concept-aanvraag kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. Dit aanvraagformulier is eenvoudig te wijzigen als u de aanvraag definitief wilt maken.

Aanvraagformulier Subsidieregeling BLI 2018

Naast het aanvraagformulier moet u ook een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan). Hieronder twee formats die u kunt gebruiken voor het opstellen van een projectplan en een begroting:

Format projectplan

Format begroting

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor bij Volledige Aanvraag.

Verzending van uw aanvraag

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens: 
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

Email: info@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert een toetsingskader voor subsidieaanvragen. Belangrijke documenten kunt u vinden op de pagina Toetsing van uw aanvraag.

x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.