Subsidieregeling thematische Openstelling 

Voor de subsidieregeling Thematische Openstelling kunt u aanvragen indienen die betrekking hebben op de hoofdthema's van het Waddenfonds. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van thema's. De subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Neem in uw voorbereiding in ieder geval contact op met één van onze programmaregisseurs.

Voorbereiding

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie: 

 

Aanvraag opstellen

Als u besluit tot een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds, dan dient u daarvoor een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Ook moet u een projectplan aanleveren met onder andere een omschrijving van het project, de doelen, de activiteiten, de beoogde effecten en een financieringsopzet (kostenbegroting en dekkingsplan).

Aanvraagformulier Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01

Format projectplan

Format begroting

Format businesscase

Afhankelijk van uw situatie moet u voor een volledige aanvraag mogelijk ook andere verplichte documenten aanleveren. Kijk daarvoor in het sidemenu onder Volledige Aanvraag.

Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert een toetsingskader voor subsidieaanvragen. Belangrijke documenten kunt u vinden in het sidemenu onder Toetsing van uw aanvraag.

 

 

Verzending van uw aanvraag

Controleer voor verzending of u het aanvraagformulier, projectplan en andere eventueel verplichte documenten volledig heeft ingevuld en of de documenten getekend zijn door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). U kunt uw subsidieaanvraag zowel per post als per mail indienen.

Adresgegevens: 
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

Email: info@waddenfonds.nl

Als u ervoor kiest om uw aanvraag schriftelijk per post in te dienen, dan verzoeken wij u eveneens een digitale versie te sturen naar ons mailadres. Aanvragen die het Waddenfonds eerder ontvangt dan de eerste dag van openstelling, worden niet in behandeling genomen.

 

Procedure na indiening

Aanvragen worden in deze tender ingediend bij en beoordeeld door het Waddenfonds. Nadat de indieningstermijn gesloten is, kan geen inhoudelijke informatie over het project meer worden aangeleverd. Van de volledige aanvragen wordt bepaald of zij ontvankelijk zijn. U ontvangt eind april/begin mei 2020 een brief als uw aanvraag ontvankelijk is en een afwijzingsbeschikking als uw aanvraag niet ontvankelijk is.

Ontvankelijke aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een externe adviescommissie. Deze commissie kent punten toe aan de aanvragen op basis van de toetsingscriteria in de regeling en rangschikt de aanvragen, die voor subsidieverlening in aanmerking komen. De beslistermijn op een aanvraag bedraagt 22 weken, wat inhoudt dat eind juni 2020 bekend is welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.  

De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.

 

x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.