Duurzame agrarische sector

Het thema Duurzame agrarische sector heeft vier themalijnen:

Themalijn Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten en aquaculturen

Subsidiabele activiteiten

Innovatieve maatregelen gericht op versnelde marktintroductie van zouttolerante soorten en rassen of zilte teelten en aquaculturen in / vanuit het waddengebied.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 40 t/m 42.

Themalijn Slim omgaan met zoet water

Subsidiabele activiteiten

Het treffen van innovatieve maatregelen gericht op het efficiënter omgaan met zoet water gericht op het anticiperen op veranderingen in seizoenomstandigheden en zeespiegelstijging. Initiatieven die het gehele waddengebied, met uitzondering van de Waddeneilanden (zie hiervoor het thema ‘Water’) effect sorteren of toepasbaar zijn (meerdere agrarische ondernemers, bij voorkeur in elke waddenprovincie) hebben de voorkeur. Evenzo is betrokkenheid van waterschappen in het initiatief een pre. Het Waddenfonds heeft reeds diverse projecten in deze themalijn ondersteund. Projecten die aantoonbaar een vervolg vormen op uitgevoerde of lopende projecten verdienen de voorkeur.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 40 t/m 42.

Themalijn Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen in de agrarische visserijsector

Subsidiabele activiteiten

Maatregelen die bijdragen aan het beter benutten van stromen van (rest)stoffen en energie in de primaire agrarische sector, in samenhang met andere relevante reststromen. De voorkeur gaat uit naar projecten waarbij (rest)stromen uit de Waddenzee knelpunten in de agrarische sector verminderen en emissie van mest-, ammoniak- of nutriënten uit de agrarische sector wordt verkleind zodat deze de Waddenzee niet belasten.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 40 t/m 42.

Themalijn Pilots onderscheidende (waddenspecifieke) landbouw in het waddengebied

Subsidiabele activiteiten

Maatregelen waarbij groepen van agrarische bedrijven hun bedrijfsmodel optimaliseren door in te spelen op waddenspecifieke omstandigheden in ecologische en recreatief – toeristische zin.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 40 t/m 42.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.