Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling  

Het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling heeft één themalijn:

Themalijn Het bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed, en van educatie en voorlichting

Subsidiabele activiteiten

Onderdeel landschapsontwikkeling en versterking cultuurhistorisch erfgoed
1. Activiteiten die bijdragen aan een zorgvuldige landschapsontwikkeling en die gebiedseigen (waaronder cultuurhistorische) kwaliteiten versterken.

2. Projecten waarbij nieuwe publieke functies worden toegevoegd aan een cultuurhistorisch waardevol element of cultuurhistorisch waardevolle structuur.

3. Projecten gericht op het toegankelijker maken van dijken in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling van kwelders, op locaties waar dit niet onevenredig ten koste gaat van bestaande natuurwaarden en kernkwaliteiten.

Onderdeel Educatie
1. Activiteiten waarbij scholieren, studenten en bewoners leren over en kennismaken met het waddengebied en de Werelderfgoed-status. Doel is niet om meer toeristische bestedingen te bevorderen maar begrip, draagvlak, kennis en liefde voor het unieke waddengebied te bevorderen.

2. Activiteiten die bijdragen aan het ontsluiten van de kennis over de internationale betekenis van de Waddenzee als grootste intergetijdengebied ter wereld en het vergroten van het bewustzijn van deze betekenis voor een breder publiek opdat het besef van de specifiekere kenmerken en kwetsbaarheden bijdraagt aan het zorgvuldig gebruik.

Onderdeel Voorlichting
1. Activiteiten gericht op het vertellen / informeren van de overkoepelende en gebiedsgerichte verhaallijnen aan zowel bewoners als toeristen.

2. Projecten gericht op het vertellen over de uniciteit van waddengebied en / of de Werelderfgoed-status.

3. Projecten die gericht zijn op bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden producten en de kwaliteit van het gastheerschap. Onderdeel hiervan kan zijn dat kennis over het gebied en trots zijn op het gebied wordt bevorderd bij diegenen die te maken krijgen met toeristen.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 27 t/m 28.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.