Onze Negen thema's

De projecten van het Waddenfonds vallen onder negen verschillende thema's met daarbijbehorende themalijnen. Hieronder kunt u de uitgebreide informatie vinden.

Natuur

Het thema Natuur heeft vier themalijnen:

 • Behoud en versterking van vogels van wad, kust en duin.   
 • Vispassages en vismigratie.
 • Herstel natuurlijke processen, waaronder systeemverbetering Eems-Dollard.
 • Herstel biobouwers en voedselweb.


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Natuur.

Water

Het thema Water heeft twee themalijnen:

 • Extra vooroevers bij dijkversterking
 • Slim benutten van zoet water


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Water.

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling heeft één themalijn:

 • Het bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed, en van educatie en voorlichting


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling.

Duurzame recreatie en toerisme

Het thema Duurzame recreatie en toerisme heeft twee themalijnen:

 • Beleven en zichtbaar maken
 • Positionering


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame recreatie en toerisme.

Verduurzaming energiehuishouding

Het thema Verduurzaming energiehuishouding heeft drie themalijnen:

 • Hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing in het waddengebied
 • (Bio)gas als scheepsbrandstof
 • Energie uit water: blue energy (osmose), getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Verduurzaming energiehuishouding.

Duurzame havens

Het thema Duurzame havens heeft drie themalijnen:

 • Werelderfgoed-waardige havens (‘Unesco’-havens)
 • (Bio)gas-infrastructuur
 • Verduurzaming logistieke en industiële processen (nieuwe technologie / toepassing groene grondstoffen / reststromen, biobased economy) die leidt tot vermindering van de belasting van de ecologie van de Waddenzee


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame havens.

Duurzame visserij

Het thema Duurzame visserij heeft drie themalijnen:

 • Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering
 • Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken
 • Verbreding en flexibilering


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame visserij.

Duurzame agrarische sector

Het thema Duurzame agrarische sector heeft vier themalijnen:

 • Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten en aquaculturen
 • Slim omgaan met zoet water
 • Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen in de agrarische en visserijsector
 • Pilots onderscheidende (waddenspecifieke) landbouw in het waddengebied


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame agrarische sector.

Lokale innovaties

Klik hier voor meer informatie over het thema Lokale innovaties.

x

Belangrijke mededeling

De eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van het Waddenfonds is op 30 juni. Klik hier  voor meer informatie en de agenda.