Onze Negen thema's

De projecten van het Waddenfonds vallen onder negen verschillende thema's met daarbijbehorende themalijnen. Hieronder kunt u de uitgebreide informatie vinden.

Natuur

Het thema Natuur heeft vijf themalijnen:

 • Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium: herstel natuurlijke processen;
 • Herstel biobouwers en voedselweb;
 • Randen van het wad: behoud/herstel en versterking vogelstand van wad, kust en duin;
 • Verbetering migratie waterfauna (vispassages);
 • Vooroevers bij dijkversterking (zachte dijken, wisselpolders als intergetijdezones, rijke dijken, stuifduinen, washovers).


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Natuur.

Water, bodem licht en geluid

Het thema Water, bodem licht en geluid 

Het Werelderfgoed Waddenzee is een uniek en kwetsbaar gebied. Het gebied heeft specifieke kwaliteiten (kernkwaliteiten) en natuurwaarden die behouden of verbeterd moeten worden. Een aantal activiteiten in het Waddengebied en externe invloeden hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit, de opbouw en het functioneren van het voedselweb, het areaal biobouwers, de klimaatbestendigheid en de functie van de Waddenzee in internationale ecologische verbanden en kunnen de kernkwaliteiten en de natuurwaarden aantasten. Dit thema geeft invulling aan hoofddoel B van het Waddenfonds (verminderen en wegnemen externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee).


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Water, bodem licht en geluid.

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling heeft één themalijn:

 • Het bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed.


Klik hier voor meer informatie over de themalijn van Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling.

Duurzame recreatie en toerisme

Het thema Duurzame recreatie en toerisme heeft één themalijn:

 • Beleven en zichtbaar maken

Klik hier voor meer informatie over de themalijn van Duurzame recreatie en toerisme.

Verduurzaming energiehuishouding

Het thema Verduurzaming energiehuishouding heeft twee themalijnen:

 • Themalijn hernieuwbare energiebronnen en optimalisering afstemming vraag- en aanbod van energie in het waddengebied;
 • Energie uit water: blue energy (osmose), getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa.

Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Verduurzaming energiehuishouding.

Duurzame waddenhavens

Het thema Duurzame waddenhavens heeft twee themalijnen:

 • Werelderfgoedwaardige havens (‘Unesco’-havens);
 • Verduurzaming logistieke en industiële processen (nieuwe technologie / toepassing groene grondstoffen / reststromen, biobased economy) die leidt tot vermindering van de belasting van de ecologie van de Waddenzee.


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame havens.

Duurzame visserij

Het thema Duurzame visserij heeft drie themalijnen:

 • Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering;
 • Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken;
 • Verbreding en flexibilering.


Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame visserij.

Duurzame agrarische sector

Het thema Duurzame agrarische sector heeft drie themalijnen:

 • Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten;
 • Slim omgaan met zoet water;
 • Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen.

Klik hier voor meer informatie over de themalijnen van Duurzame agrarische sector.

Lokale innovaties

Klik hier voor meer informatie over het thema Lokale innovaties.

x

Belangrijke mededeling

Het Waddenfonds zoekt een secretaris-directeur. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Beljon + Westerterp, 0513 656 177.