Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader voor uw subsidieverzoek de volgende instrumenten:

Uitvoeringsprogramma

De inhoudelijke vereisten en criteria in het openstellingsbesluit vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. U treft de achtergronden van de vereisten en criteria aan in het Uitvoeringsprogramma 2017. Voor de interpretatie daarvan kan het Uitvoeringsprogramma in de toetsing ook een rol spelen.

Uitvoeringsprogramma 2017 -2026

Subsidieregeling

Uw aanvraag dient primair te voldoen aan de vereisten in de Subsidieregeling BLI 2018:

Subsidieregeling BLI 2018

 

Subsidieverordening

Voor subsidietechnische zaken kan het nodig zijn dat uw aanvraag voldoet aan specifieke bepalingen van de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds:

 

Beleidsregels

Tot slot hanteert het Waddenfonds een aantal beleidsregels bij het beoordelen en toekennen van uw aanvraag:

Beleidsregel subsidiabele kosten

Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds

x

Belangrijke mededeling

Het Budget Lokale Innovaties staat open. Thematische openstelling en adviesvoucherregeling gepubliceerd.