Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur. Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar.

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur.

Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied. Het Waddenfonds vraagt om projecten die ook bijdragen aan de beleving en zichtbaarheid van de Waddenzee als werelderfgoed en/of de verbetering van omgevingskwaliteiten..Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in nieuwe arrangementen, attracties in combinatie met investeringen in (ontbrekende schakels in) routenetwerken.

Het openstellingsbesluit wordt eind september gepubliceerd op de website van het Waddenfonds: www.waddenfonds.nl

Voor ondernemers en andere partijen die een subsidie willen aanvragen, worden op de Waddendag op vrijdag 25 november speeddates georganiseerd. Tijdens deze sessies verstrekt het Waddenfonds meer informatie over de subsidieregeling en kunnen aanvragers een afspraak maken voor een eerste bespreking van hun plannen.

 

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor  het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

De 150 miljoen van het Waddenfonds wordt ingezet voor projecten die passen in de volgende zes grote opgaven:

  • Waddenzee;
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering;
  • Het versterken en vermarkten van werelderfgoed; 
  • Vitale kust en Afsluitdijk;
  • Eems-Dollard-gebied in balans;
  • Eilanden op eigen kracht.

Aanvullend op de bijdrage uit het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. Naast de inzet op deze opgaven blijft het Waddenfonds met subsidieregelingen ook kleinere ontwikkelprojecten stimuleren via thematische openstellingen (bijvoorbeeld om recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor heeft het Waddenfonds tot 2026 zo’n 90 miljoen euro beschikbaar.

Na het vaststellen van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 gaan de waddenprovincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) de invulling programmeren en uitvoeren.

Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl

Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die aanblijft als lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die zich voor het Waddenfonds blijft inzetten als lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

Staghouwer is sinds 2013 voor de ChristenUnie gedeputeerde van Groningen en heeft de portefeuille landbouw en visserij, internationalisering, Blauwestad en de Waddenzee. 

Ook is er een wisseling van de wacht in het algemeen bestuur. Frans Keurentjes en Rikus Brader, die beide de provincie Groningen vertegenwoordigden, hebben afscheid genomen als lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. Daarvoor in de plaats zijn de Groningse statenleden Jacob Star als lid en Raymond Jousma als plaatsvervangend lid benoemd.

Eerder zijn ook de Noord-Hollandse statenleden Petra van Hartskamp-de Jong en Hendrik Boland teruggetreden uit het algemeen bestuur wegens het aanvaarden van andere functies. Ze zijn opgevolgd door de Noord-Hollandse statenleden Wim Bakker en Esther Rommel.

Waddenfonds maakt investering mogelijk van € 90 miljoen in vijf grote projecten

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Met de financiële bijdrage uit het Waddenfonds wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.

Waddenfonds maakt investering mogelijk van € 90 miljoen in vijf grote projecten

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Met de financiële bijdrage uit het Waddenfonds wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.

Afsluitdijk
Voor de nieuwe vismigratierivier die in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd, reserveert het Waddenfonds maximaal € 14 miljoen euro. Met deze bijdrage is de totale financiering voor het project rond. De vismigratierivier maakt grootschalige vistrek tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer mogelijk en dient als een belangrijke impuls voor het herstel van de visstand in Waddenzee en IJsselmeer en het achterliggende Rijnsysteem van rivieren en beken. De huidige Afsluitdijk blokkeert momenteel dat trekvissen hun paaigronden bereiken. De vismigratierivier moet samen met visvriendelijk sluisbeheer trekvissen helpen migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer en vice versa. Het Waddenfonds draagt aan het project bij vanwege de kwaliteitsimpuls voor het ecosysteem en de visstand in de Waddenzee.

Aan de realisatie van het Beleefcentrum Afsluitdijk bij Kornwerderzand draagt het Waddenfons €  4 miljoen bij. Dit centrum moet uitgroeien tot een pleisterplaats voor binnen- en buitenlandse toeristen. In het Beleefcentrum wordt onder andere op een intractieve manier een expositie over de ontstaansgeschiedenis en de ecologische waarden van het Waddengebied ingericht. Ook kunnen toeristen op uitzichtpunten de weidsheid en vogelrijkdom van het Waddengebied ervaren en de nieuwe vismigratierivier bekijken. Het Beleefcentrum Afsluitdijk is een initiatief van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollandse Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Het derde project op de Afsluitdijk omvat de realisatie van een spuistroomcentrale bij Kornwerderzand en is een vervolg op een succesvol verlopen pilot met spuistroom in Den Oever. Het Waddenfonds investeert € 2,8 miljoen in de installatie van 18 turbines in de Lorentzsluizen. Deze turbines wekken duurzame energie op uit het overtollig water dat met grote snelheden uit het IJsselmeer op de Waddenzee wordt gespuid. Het project is onderdeel van de plannen voor een energie-neutrale Afsluitdijk.

Eems-Dollardgebied
Voor het programma Vitale kust in het Eems-Dollardgebied reserveert het Waddenfonds maximaal € 23,6  miljoen.  Door indijking, stuwen en sluizen verkeert de Eems-Dollard als monding van rivier de Eems in slechte ecologische toestand. Karakteristieke geleidelijke overgangen tussen Waddenzee en land zijn door de jaren heen verdwenen. De insnoering van de Eems-Dollard heeft tot gevolg dat het systeem dichtslibt. Op het traject EemshavenDelfzijl worden om die reden nieuwe dijkconcepten uitgetest, die ook op andere plekken toepasbaar zijn als ze succesvol worden afgerond. Het project versterkt het EemsDollardgebied zowel ecologisch als economisch.

Het Waddenfonds stelt eveneens € 3,2 miljoen beschikbaar voor het Marconiproject, waarbij in en rondom Delfzijl integraal wordt geïnvesteerd in waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme en herstel van cultuurhistorische waarden. In deze  fase wordt de kuststrook en stadsrand van Delfzijl vernieuwd met ondermeer de aanleg van een boulevard voor fietsers en voetgangers, de verbreding van het zandstrand en een veiliger zeekering. Ook wordt de verbinding tussen de binnenstad van Delfzijl en de Waddenzee verbeterd.

Volgens voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds zijn de projecten een impuls voor de ecologie en economie in het Waddengebied. ,,Met deze plannen zetten wij  in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en duurzame natuurontwikkeling in het Waddengebied.  Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het Waddenfonds.’’

In het najaar kunnen bij het Waddenfonds nieuwe financiële bijdragen voor projecten in de Waddenregio worden aangevraagd. Het betreft dan aanvragen voor de thema’s Duurzame Recreatie en Toerisme (DRT), mogelijk in combinatie met elementen van het thema Werelderfgoed, Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling (WCL). Na de zomer maakt het Waddenfonds bekend onder welke voorwaarden subsidies kunnen worden aangevraagd.

Voor de komende tien jaar vormt het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ hiervoor het raamwerk. In deze periode is voor majeure opgaven circa 200 miljoen euro beschikbaar.

De drie waddenprovincies willen ondernemers, organisaties en overheden de komende raadplegen hoe het Investeringskader vorm moet krijgen. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl

> Lees meer

Acht miljoen euro voor zes projecten

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 26,8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het Waddengebied. Een commissie van deskundigen onder leiding van oud-burgemeester en oud-senator Janny Vlietstra heeft de ontvankelijke projecten in opdracht van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds beoordeeld en gerangschikt.

Acht miljoen voor zes projecten

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 26,8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het Waddengebied.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar diverse subsidieaanvragen voor zijn ingediend. Een commissie van deskundigen onder leiding van oud-burgemeester en oud-senator Janny Vlietstra heeft de ontvankelijke projecten in opdracht van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds beoordeeld en gerangschikt. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten subsidie te verlenen aan de zes projecten die door de commissie zijn voorgedragen.

Het  project “Atlantikwall in het Waddengebied” ontvangt 2,9 miljoen euro om zes Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te herstellen en toegankelijk te maken voor toeristen. In de bunkers komen ondermeer exposities over de Atlantikwall, die de nazi’s langs de Noordzeekust bouwden als verdedigingslinie tegen de geallieerde legers.

Voor het project Sound Sea Food is € 200.000,-- beschikbaar voor het attractiever maken van de visafslag in Den Oever. Op de wekelijkse vismarkt kunnen dagjesmensen en verblijfsrecreanten straks zelf vis veilen, fileren en bereiden. Ook richt het project zich op voorlichting over de vangst, verwerking en consumptie van duurzame vis en de positie hierin van Den Oever als vissershaven. 

Voor de grote opknapbeurt van het bekende Vlietermonument op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het monument markeert de locatie waar in 1932 het laatste stuk Afsluitdijk is gedicht. Naast de restauratie worden ook de toeristische voorzieningen rond het Vlietermonument gemoderniseerd. Daarnaast komt er een fietspad van Den Oever naar het monument aan de Waddenzeezijde en kunnen toeristen er terecht voor informatie over het Werelderfgoed Waddenzee en de Afsluitdijk. 

Het project ‘Wier van Wieringen’ op voormalig eiland Wieringen wordt  gesubsidieerd met ruim 1,1 miljoen euro. Het bedrag wordt geïnvesteerd in het herstel van cultuurhistorisch erfgoed, zoals de Wierdijken en de Wierschuur. De Wierschuur wordt een toeristisch belevingscentrum met informatie over de eeuwenlange strijd tegen het water op Wieringen en het economisch belang van zeegras.   

Het Waddenfonds steekt bijna een miljoen euro in “Rondje Lauwersmeer” om de land- en vaarrecreatie in het Lauwersmeergebied te versterken. Daarbij gaat het vooral om de verbetering van fiets- en wandelpaden en toeristische voorzieningen. Het project wil zo meer toeristen trekken voor een langer verblijf in de regio. 

Tot slot krijgt het project “”Vaart in de Sud Ie” ruim een miljoen euro voor het geschikt maken van de vaarroute tussen Dokkum en het Lauwersmeergebied voor motorboten met een diepgang van 1.30 meter. Onderdeel van de plannen is de ophoging van een aantal bruggen en de aanleg van een trailerhelling. 

Volgens voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds zijn de projecten van hoge kwaliteit. ,,De toeristische sector in het Waddengebied krijgt met deze investeringen een positieve en duurzame impuls. Belangrijk is vooral dat ondernemers in verschillende projecten de trekkers zijn. Dat is een extra plus.’’

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.