Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven

Het Waddenfonds draagt ruim 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog krijgt voor de aanleg van een zelfpluktuin van 1 hectare € 34.309,--. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. Het project versterkt volgens het Waddenfonds de economische en sociale leefbaarheid. Het project Wad maak je? krijgt een bijdrage van 23.165,-- voor het creëren van twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum om samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen souvenirs te maken uit materialen die de zee en de kuststreek bieden.

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven  

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) wordt een subsidie verstrekt voor een nieuwe dorpstuin op Schiermonnikoog en aan een initiatief voor het maken van waddensouvenirs in de noordelijke kuststreek van Groningen en Friesland.   

Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog krijgt voor de aanleg van een zelfpluktuin van 1 hectare € 34.309,-- uit het Waddenfonds. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. Daarnaast gaat de Stichting vrienden van de Tuin naast de Branding er allerlei activiteiten organiseren voor de eilanders voor het versterken van de sociale cohesie op het eiland.

Ook komt er een ervaringsroute voor basisschoolkinderen over zilte gewassen en de rol van moestuinen op Schiermonnikoog. Toeristen kunnen er terecht voor excursies en informatie over het boerenleven in de polders van het eiland.

Het project versterkt volgens het Waddenfonds de economische en sociale leefbaarheid. Dat gebeurd doordat bestaande netwerken worden versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Daarnaast zorgen de tuinbouwactiviteiten voor een impuls van de locale voedselproductie.

Het project Wad maak je? krijgt een bijdrage van € 23.165,-- voor het creëren van twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum. De Stichting It Erfskip wil samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen in deze ateliers souvenirs maken uit materialen die de zee en het land bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van waddenklei voor pottenbakkerij of om  waddengewassen voor vlecht- en weefwerk. De werkplaatsen bieden ook nieuwe innovatieve technieken aan zoals 3D printen voor het maken van de souvenirs.

De souvenirs zullen tijdens KH 2018 aan de man worden gebracht. Het project moet een nieuwe impuls geven aan ambachten en vakmanschap met een lange traditie in het waddengebied zodat bijzondere vakkennis voor de toekomst niet verloren gaat. Wad maak je? is eveneens bedoeld om mensen langs de kust met elkaar in contact te brengen zodat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De werkplaatsen kunnen eenvoudig verplaatst  worden naar andere dorpen in de Waddenstreek. De initiatiefnemers willen op die manier zoveel mogelijk deelnemers laten herontdekken wat de Waddenzee hen allemaal te bieden heeft en hoe de lokale economie daardoor versterkt kan worden. 

Kansen pakken in de Waddenregio

Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is er door overheden (lokaal, provinciaal, Waddenfonds) veel geďnvesteerd in het Waddengebied. De grote uitdaging voor de nabije toekomst is hoe deze investeringen door de gemeenschap en bedrijven in het Waddengebied als kans maximaal worden benut. Met andere woorden: wat is er nodig aan community building om de veerkracht en vitaliteit van het Waddengebied te vergroten.

Kansen pakken in de Waddenregio 

Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is er door overheden (lokaal, provinciaal, Waddenfonds) veel geïnvesteerd in het Waddengebied. De grote uitdaging voor de nabije toekomst is hoe deze investeringen door de gemeenschap en bedrijven in het Waddengebied als kans maximaal worden benut. Met andere woorden: wat is er nodig aan community building om de veerkracht en vitaliteit van het Waddengebied te vergroten.

Tijdens de Waddendag is er een belangrijke rol voor de next generation,die al succesvol andere vormen van samenwerken, communicatie en marketing in de praktijk brengt. Welke kansen ziet de jonge generatie voor community building in de Waddenregio?

De Waddendag is de opvolger van de jaarlijkse Waddenfondsdag met meer interactiviteit, informeler en ruime aandacht voor successen en uitdagingen. Naast de keynote-spreker tijdens de plenaire start van het programma, kunnen bezoekers voor een belangrijk deel zelf hun programma samenstellen. Zo zijn er op de nieuwe Waddenmarkt workshops en kenniscolleges over het centrale thema. Ook zijn er presentaties van innovaties en nieuwe projecten uit het Waddengebied.

De Waddendag vindt dit jaar plaats in theater De Kampanje, Willemsoord 63 in Den Helder. Aanvang 9.30 – 13.45 uur. 

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur. Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar.

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur.

Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied. Het Waddenfonds vraagt om projecten die ook bijdragen aan de beleving en zichtbaarheid van de Waddenzee als werelderfgoed en/of de verbetering van omgevingskwaliteiten..Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in nieuwe arrangementen, attracties in combinatie met investeringen in (ontbrekende schakels in) routenetwerken.

Het openstellingsbesluit wordt eind september gepubliceerd op de website van het Waddenfonds: www.waddenfonds.nl

Voor ondernemers en andere partijen die een subsidie willen aanvragen, worden op de Waddendag op vrijdag 25 november speeddates georganiseerd. Tijdens deze sessies verstrekt het Waddenfonds meer informatie over de subsidieregeling en kunnen aanvragers een afspraak maken voor een eerste bespreking van hun plannen.

 

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor  het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

De 150 miljoen van het Waddenfonds wordt ingezet voor projecten die passen in de volgende zes grote opgaven:

  • Waddenzee;
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering;
  • Het versterken en vermarkten van werelderfgoed; 
  • Vitale kust en Afsluitdijk;
  • Eems-Dollard-gebied in balans;
  • Eilanden op eigen kracht.

Aanvullend op de bijdrage uit het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. Naast de inzet op deze opgaven blijft het Waddenfonds met subsidieregelingen ook kleinere ontwikkelprojecten stimuleren via thematische openstellingen (bijvoorbeeld om recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor heeft het Waddenfonds tot 2026 zo’n 90 miljoen euro beschikbaar.

Na het vaststellen van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 gaan de waddenprovincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) de invulling programmeren en uitvoeren.

Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.