> terug naar het overzicht
Uitspraak PAS mogelijk ook gevolgen voor projecten in Waddenregio

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.  Volgens dat programma mochten projecten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden alvast starten, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden. De PAS gold voor 118 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur, waaronder de Waddenzee. Nu de Raad van State dit jaar een streep door het PAS heeft gezet, kunnen plannen en projecten die schadelijk zijn voor Natura 2000-gebieden mogelijk niet worden uitgevoerd of moeten ze worden stilgelegd.  

Bedrijven en organisaties die subsidie van het Waddenfonds hebben ontvangen voor een project, adviseert het fonds dan ook te checken of de uitspraak van de Raad van State ook van toepassing is op hun project. Dit kunt u het beste doen bij het ‘bevoegde gezag’, meestal de provincie.  Mochten er inhoudelijke en/of financiële gevolgen zijn, dan dient u dat bij ons te melden. We bespreken dan met u hoe hier mee om te gaan.

Mocht u nog een aanvraag doen, dan adviseren wij u dit risico expliciet te benoemen in uw risicoanalyse en de bijbehorende beheersmaatregelen. 

 

x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.